توضیحات

دسته ی دارویی:

مونو کلونال آنتی بادی ،آنتی نئو پلاست،مهارکننده فاکتور رشد اندوتلیال

هشدار دارویی/ Us Boxed Warning:

GI perforations-

شیوع بروز پرفوراسیون GI و مرگ و میر در بیماران دریافت کننده بواسیزومب بین 0.3 تا 3 درصد است. در صورت بروز پرفوراسیون GI دارو قطع شود .

Surgery and wound healing complications-

شیوع عوارض جراحی و اختلال در بهبود زخم که عوارض جدی و کشنده ای است در بیماران دریافت کننده بواسیزومب رو به افزایش است.دارو باید در بیمارانی که در پروسه بهبود زخم هستند و نیاز به مداخله درمانی دارند قطع شود.دارو حداقل 28 روز قبل از جراحی های الکتیو قطع شود.همچنین حداقل تا 28 روز بعد از جراحی و بهبود کامل زخم دارو تجویز نشود.

Hemorrhage-

خونریزی های جدی و کشنده شامل خلط خونی ،خونریزی گوارشی،استفراغ خونی ،خونریزی CNS ، خون دماغ و خونریزی واژینال تا 5 برابر بیشتر در بیماران دریافت کننده بواسیزومب رخ میدهد. در بیماران با سابقه اخیر خلط خونی تجویز نشود. در بیمارانی که گرید خونریزی آن ها از 3 به 4 تغییر کرده باید دارو قطع شود.

نام تجاری در آمریکا وکانادا:

Avastin

اشکال دارویی موجود:

محلول تزریقی وریدی(فاقد نگه دارنده)

Avastin: 100 mg/4 mL (4 mL); 400 mg/16 mL (16 mL)

موارد مصرف:

 • سرطان سرویکس مقاوم /راجعه / متاستاتیک  (Avastin, Mvasi):در ترکیب با پکلی تاکسل و سیسپلاتین یا توپوتکان
 • سرطان کلورکتال متاستاتیک (Avastin, Mvasi):اولین یا دومین خط درمان سرطان کلورکتال در ترکیب با رژیم فلورواوراسیل ،خط دوم درمان در ترکیب با فلورو پریمیدین- ایرینوتکان و یا فلوروپریمیدین اگزالی پلاتین بعد از پیشرفت در درمان خط اولی که شامل بواسیزومب بوده است.
 • گلیوبلاستوما راجعه
 • گلیوبلاستوما پیشرونده
 • Non-small cell lung cancer
 • Non-small cell lung cancer, nonsquamous
 • کارسینوم سلول های کلیه متاستاتیک  (Avastin, Mvasi):در ترکیب با اینترفرون آلفا
·         سرطان تخمدان (اپتلیال)،لوله فالوپ، یا سرطان صفاقی اولیه (Avastin) :استیج 3 یا 4 بیماری، بعد از برداشت اولیه با جراحی در ترکیب با پکلی تاکسل یا کربوپلاتین در ادامه بواسیزومب 
v                     راجعه مقاوم به پلاتینیوم در ترکیب با پکلی تاکسل یا دوکسوروبیسین یاتوپوتکان
v                     راجعه حساس به پلاتینیوم در ترکیب کربو پلاتین و پکلی تاکسل یا یا کربوپلاتین و جم سیتابین

Off lable:

دژنراسیون ماکولار وابسته به سن ،سرطان سینه متاستاتیک ،ادم ماکولار دیابتی ،سرطان اندومتریال مقاوم و راجعه ،خونریزی تلانژکتازی ارثی،مزوتلیال پلورال بدخیم،سارکوک بافت نرم، آنژیوسارکوما

دوز مصرفی:

بزرگسالان

سرطان سرویکس مقاوم /راجعه / متاستاتیک:  (Avastin, Mvasi)تزریق وریدی 15 میلیگرم بر کیلوگرم هر سه هفته (در ترکیب با پکلی تاکسل و سیسپلاتین یا توپوتکان) تا پیشرفت بیماری یا رخ دادن سمیت غیر قابل قبول

سرطان کولورکتال متاستاتیک در ترکیب با رژیم فلورو اوراسیل : تزریق وریدی 5 میلیگرم بر کیلوگرم هر دو هفته ( در ترکیب با رژیم IFL به صورت بلوس ) یا 10 میلی گرم برکیلوگرم هر دو هفته( در ترکیب با رژیم FOLFOX4 )

سرطان کولورکتال متاستاتیک هنگامی که خط اول شامل بواسیزومب باشد: تزریق وریدی 5 میلیگرم بر کیلوگرم هر دو هفته یا 7.5میلی گرم بر کیلوگرم هر 3 هفته ( در ترکیب با رژیم های فلورو پریمیدین-ایرینوتکان یا فلوروپریمیدین-اگزالی پلاتین )

گلیوبلاستوما راجعه یا پیشرونده:تزریق وریدی 10 میلی گرم بر کیلوگرم بواسیزومب به تنهایی هر 2 هفته تا پیشرفت بیماری یا عارضه غیر قابل قبول یا 10 میلی گرم بر کیلوگرم هر 2 هفته (در ترکیب با ایرینوتکان) تا پیشرفت بیماری یا عارضه غیر قابل قبول

:Non-small cell lung cancer15 میلی گرم بر کیلوگرم هر 3 هفته (در ترکیب با کربوپلاتین یا پکلی تاکسل) در 6 سیکل

v     در ترکیب off lable:15 میلیگرم بر کیلوگرم هر سه هفته (در ترکیب با در ترکیب با پمترکسد و کربوپلاتین )برای 4 سیکل یا 7.5 میلیگرم بر کیلوگرم هر سه هفته (در ترکیب با پمترکسد وسیسپلاتین) برای 4 سیکل یا 15 میلیگرم بر کیلوگرم هر سه هفته (در ترکیب با آتزلیزومب ،پکلی تاکسل و کربوپلاتین) برای 4تا 6 سیکل

v     درمان نگهدارنده(off lable):15 میلیگرم بر کیلوگرم به عنوان درمان تنهایی هر سه هفته (بعد از 6 هفته درمان شروع درمان با بواسیزومب،کربوپلاتین و پکلی تاکسل) درمان را تا پیشرفت بیماری یا مشاهده عارضه غیر قابل قبول ادامه دهید.یا 7.5 میلی گرم بر کیلوگرم( در ترکیب با پمترکسید )برای سه هفته(در ادامه 4 سیکل از القا درمان با بواسیزومب ،سیسپلاتین و پمترکسید) درمان را تا پیشرفت بیماری یا مشاهده عارضه غیر قابل قبول ادامه دهید. یا 15 میلیگرم بر کیلوگرم هر 3 هفته با یا بدون اتالیزوزومب(در ادامه 4 تا 6 سیکل از القا درمان با اتلیزوزومب ،پکلی تاکسل یا کربوپلاتین) درمان را تا پیشرفت بیماری یا مشاهده عارضه غیر قابل قبول ادامه دهید.

سرطان تخمدان (اپتلیال)،لوله فالوپ، یا سرطان صفاقی اولیه(در مرحله 3و4 بیماری بعد از برداشت با جراحی):15 میلیگرم بر کیلوگرم تزریق وریدی هر سه هفته (در ترکیب با کربوپلاتین یا پکلی تاکسل) برای حداکثر 6 سیکل،ادامه بواسیزومب با دوز 15 میلی گرم بر کیلوگرم (تک درمانی ) برای مجموعا 22 سیکل یا تا زمان پیشرفت بیماری (هر کدام که زودتر اتفاق افتاد)، ممکن است بواسیزومب تا 2 سیکل برای کاهش عوارض مربوط به زخم به تاخیر بیفتد.

v     سرطان تخمدان (اپتلیال)،لوله فالوپ، یا سرطان صفاقی اولیه(راجعه مقاوم به پلاتینیوم):10 میلی گرم بر کیلوگرم هر دو هفته (در ترکیب با پکلی تاکسل هفتگی یا دوکسوروبیسین لیپوزومال هر 4 هفته و یا توپوتکان در روزهای 1،8،15) یا 15 میلی گرم بر کیلوگرم هر 3 هفته یکبار (در ترکیب با توپوتکان هر سه هفته یکبار)

v     سرطان تخمدان (اپتلیال)،لوله فالوپ، یا سرطان صفاقی اولیه(راجعه حساس به پلاتینیوم):تزریق وریدی 15 میلی گرم بر کیلوگرم هر 3 هفته (در ترکیب باکربوپلاتین و جم سیتابین برای 6 تا 10سیکل یا در ترکیب با کربوپلاتین و پکلی تاکسل در 6تا 8 سیکل) سپس ادامه با بواسیزومب به صورت تک درمانی تا زمان پیشرفت بیماری یا ایجاد یک عارضه غیر قابل قبول

کارسینوم سلول های کلیه متاستاتیک:10 میلی گرم بر کیلوگرم هر دو هفته ( در ترکیب با اینترفرون آلفا) یا دوز off lable دارو 10 میلی گرم بر کیلوگرم هر 2 هفته به صورت تک درمانی

 دژنراسیون ماکولار وابسته به سن (off-lable):تزریق داخل زجاجیه 1.25 میلی گرم(0.05 میلی لیتر) ماهانه برای 3 ماه ،سپس ممکن است به صورت برنامه ریزی شده (ماهانه) یا به صورت مورد نیاز براساس ارزیابی ماهانه داده شود.
سرطان سینه متاستاتیک (off-lable):تزریق وریدی 10 میلی گرم بر کیلوگرم هر دو هفته (در ترکیب با پکلی تاکسل)
ادم ماکولار دیابتی(off-lable):تزریق داخل زجاجیه شروع با 1.25 میلی گرم در شروع و تکرار آن هر 4 هفته بر اساس پاسخ بینایی( دقت بینایی یا بررسی ضخامت مرکزی)،مراجعه به پروتکل و مواد تکمیلی برای جزئیات بیشتر و دوز مصرفی.
 
سرطان اندومتریال مقاوم و راجعه (off-lable):تزریق 15 میلی گرم بر کیلوگرم هر 3 هفته یکبار به صورت مونوتراپی تا زمان پیشرفت بیماری یا بروز عارضه غیر قابل قبول
خونریزی تلانژکتازی ارثی( off-lable): 5 میلی گرم بر کیلوگرم هر 2 هفته برای 6 دوز یا 5 میلی گرم بر کیلوگرم هر دوهفته برای 4 دوز در ادامه 5 میلی گرم بر کیلوگرم ماهانه برای 4 دوز .دوزهای اضافی (یا تغییرات دوز) ممکن است در صورت پاسخ مطلوب تجویز شود (برای جزئیات بیشتر به پروتکل مراجعه شود)
مزوتلیال پلورال بدخیم ( off-lable): تزریق وریدی 15 میلی گرم بر کیلوگرم هر 3 هفته ( در ترکیب با پمترکسید و سیسپلاتین) برای حداکثر 6 سیکل در ادامه دوز نگه دارنده بواسیزومب 15 میلی گرم بر کیلوگرم هر 3 هفته تا زمان پیشرفت بیماری یا بروزسمیت غیر قابل قبول 
 سارکوم بافت نرم ،آنژیوسارکوما ،متاستاتیک یا پیشرفته موضعی ( off-lable): 15 میلی گرم بر کیلوگرم هر 3 هفته تا زمان پیشرفت بیماری یا بروزسمیت غیر قابل قبول 

کودکان

تومور جامد مقاوم:اطلاعات در این زمینه محدود است.بچه ها و نوجوانان: تزریق عضلانی 5 تا 15 میلی گرم بر کیلوگرم هر دوهفته در یک سیکل 28 روزه یا 5 تا 10 میلی گرم بر کیلوگرم هر 2تا 3 هفته

سرطان CNS اولیه،راجعه یا مقاوم(گرید بالا یا پایین گلیوما ،مدولابلاستوما) :اطلاعات در این زمینه محدود است.نتایج اثرگذاری متفاوت است.بچه ها و نوجوانان 10 میلی گرم بر کیلوگرم بر دوز هر 2 هفته یا روزهای1و 15 از سیکل 28 روزه، بیشتر در ترکیب با ایرینوتکان با یا بدون تموزولامید یا 15 میلی گرم بر کیلوگرم بر دوز هر 3 هفته یکبار .به صورت کلی در درمان گرید بالا گلیوما بیماران با contrast-enhancing disease پاسخ به درمان بهتری نشان میدهند یا اینکه بیشتر در حالت پایدار باقی میمانند. بیماران contrast-enhancing disease non- پیشرفت بیماری دارند.بقیه بیماران با گلیوما درجه بالا حداقل اثرگذاری را مشاهده میکنند.

سالمندان

ارجاع به دوز برگسالان

در نارسایی کلیوی

در مشکلات کلیوی قبل از شروع دارو نیازی به تنظیم دوز نیست .

سمیت کلیوی در حین درمان:

 • سندرم نفروتیک :قطع دارو
 • پروتین اوری با دفع پروتئین مساوی و بیشتر از دو گرم در 24 ساعت بدون وجود سندرم نفروتیک:قطع تا زمانی که پروتئین اوری به زیر 2 گرم بر 24 ساعت برسد.

در نارسایی کبدی

نیازی به تنظیم دوز نیست.

نحوه ی تجویز دارو:

بزرگسالان

 • وریدی :انفوزیون دوز اول در 90 دقیقه ،اگر انفوزیون اول خوب تحمل شود انفوزیون دوم طی 60 دقیقه انجام شود.اگر انفوزیون 60 دقیقه ای خوب تحمل شود انفوزیون سوم و بقیه انفوزیون ها طی 30 دقیقه انجام شود.اگر انفوزیون 30،60،90 دقیقه ای تحمل شود در برخی موسسه ها انفوزیون طی 10 دقیقه با سرعت 0.5 میلی گرم بر کیلوگرم بر دقیقه برای بیمارانی که رژیم 5 میلی گرم بر کیلوگرم دریافت میکنند تجویز میشود.در یک مطالعه نشان داده شده با کاهش زمان انفوزیون تا سرعت 0.5 میلی گرم بر کیلوگرم بر دقیقه باعث افزایش شیوع پروتیین اوریا و هایپرتنشن نمی شود.

در محلول های حاوی دکستروز تجویز نمی شود.

علایم واکنش در حین انفوزیون به دقت مانیتور شود.برای واکنش های کم سرعت انفوزیون کم شود.برای واکنش های significant انفوزیون دارو موقتا قطع شود و برای واکنش های شدید دارو کلا قطع شود.

·         تزریق داخل زجاجیه(روش تایید نشده):بیهوشی موضعی مناسب و یک آنتی بیوتیک موضعی وسیع الطیف باید قبل از تجویز در نظر گرفته شود.

کودکان

 • وریدی :انفوزیون دوز اول در 90 دقیقه ،اگر انفوزیون اول خوب تحمل شود انفوزیون دوم طی 60 دقیقه انجام شود.اگر انفوزیون 60 دقیقه ای خوب تحمل شود انفوزیون سوم و بقیه انفوزیون ها طی 30 دقیقه انجام شود.اگر انفوزیون 30،60،90 دقیقه ای تحمل شود در برخی موسسه ها انفوزیون طی 10 دقیقه با سرعت 0.5 میلی گرم بر کیلوگرم بر دقیقه برای بیمارانی که رژیم 5 میلی گرم بر کیلوگرم دریافت میکنند تجویز میشود.در یک مطالعه نشان داده شده با کاهش زمان انفوزیون تا سرعت 0.5 میلی گرم بر کیلوگرم بر دقیقه باعث افزایش شیوع پروتیین اوریا و هایپرتنشن نمی شود. علایم واکنش در حین انفوزیون به دقت مانیتور شود.برای واکنش های کم سرعت انفوزیون کم شود.برای واکنش های significant انفوزیون دارو موقتا قطع شود و برای واکنش های شدید دارو کلا قطع شود.
دارو به صورت iv push  تجویز نشود.دارو در محلول های دکستروز تجویز نشود.موقتا بواسیزومب را 4 هفته قبل از جراحی الکتیو و حداقل 4 هفته بعد از جراحی (و تا زمانی که برش جراحی به طور کامل بهبود یابد)قطع کنید. 
 
·         تزریق داخل زجاحیه: محلول را به صورت رقیق نشده تزریق کنید.در یک کارآزمایی بالینی بزرگ برای ROP از یک سرنگ انسولین (0.3 میلی لیتر سرنگ با سوزن 31با گیج ، سوزن 5/16 اینچ) برای اطمینان از رسیدن دوز استفاده شده است. هر 1 واحد در یک سرنگ انسولین معادل 0.01 میلی لیتر است؛ دوز معمولی بواسیزومب 0.625 میلی گرم برابر با 2.5 واحد در یک سرنگ انسولین با استفاده از محلول 25 میلی گرم بر میلی لیتر است.
 توجه: آزمایشات در نوزادان با استفاده از ویال Avastin 25 میلی گرم / میلی لیتر برای تزریق بواسیزومب انجام شد. Mvasi یک بایوسمیلار از Avastin است؛ با این حال، گزارش شده است تجربه با بایوسمیلار در نوزادان محدوداست. بعضی از فرم های دوز (به عنوان مثال، سرنگ های پر شده) ممکن است اجازه اندازه گیری دقیق دوز نوزادان راندهند؛ بنابراین استفاده از آنها باید اجتناب شود.
در یک آزمایش ROP، محل تزریق قبل از تجویز بواسیزومب ،با یک قطره از محلول چشمی تترا کایین هیدروکلراید 0.5٪ و یا قطره چشمی پروپاراکائین هیدروکلراید 0.5%بی حس شود ، و سپس قبل و بعد از تزریق با یک قطره از محلول چشمی 5٪ از پودون و ید،استریل شود. پس از عمل، قطره آنتی بیوتیکی چشم موضعی نیز هر 6 ساعت به مدت 7 روز تجویز شود.

عوارض جانبی:

>10%

قلبی عروقی: افزایش فشار خون ،ترمبوآمبولی وریدی (ثانویه 21%، با آنتی کوآگولانت های خوراکی)،ادم محیطی،کاهش فشار خون،ترمبوآمبولی وریدی ،ترمبوز شریانی

سیستم عصبی مرکزی :خستگی،درد،سردرد،گیجی ،بی خوابی،اختلال طعم ،نوروپاتی محیطی ،اضطراب ،ضعف عضلات

پوستی :ریزش مو ،درماتیت عصبی،اریترودیستزیا کف پا،خشکی پوست

غدد و متابولیک: شکست تخمدانی، افزایش قند خون ،کاهش سطح منیزیوم ،کاهش وزن ،کاهش سدیم ،کاهش آلبومین ،کاهش کلسیم

گوارشی: تهوع ،درد شکم ،آنورکسیا،یبوست ، اسهال،کاهش اشتها ،ورم دهان،خونریزی دستگاه گوارش،سوهاضمه،التهاب موکوس

مجاری تناسلی و ادراری : پروتین اوریا ، عفونت دستگاه ادراری،درد لگنی

هماتولوژی و انکولوژی: ترومبوسیتوپنی (5-58%،گرید ¾ 40%)،هماروژی (40%،گرید ¾ کمتر مساوی 7%)،لکوپنیا (گرید ¾ 37%)،هموراژی دستگاه تنفسی (4-31%)،نوتروپنی، کبودی ،لنفوسیتوپنیا (12%،گرید ¾ 6%)

عفونت :عفونت (55%،جدی 7-14%، پنومونی ، عفونت کاتتر ،عفونت زخم )

عضلانی اسکلتی :درد مفصل،درد ماهیچه ،درد لیمب ،درد پشت،دیسارتریا

کلیوی:افزایش کراتینین سرم

تنفسی:خونریزی بینی، عفونت دستگاه فوقانی، سرفه ، دیس پنه،رینیت آلرژیک، درد گلو و دهان،سینوزیت ،علامت های بینی، آبریزش بینی

متفرقه :عارضه زخم پس از عمل (شامل باز شدن زخم 1-15%)

1-10%

قلبی عروقی:ترومبوز (8-10%) ،ترمبوز عروق تحتانی(6-9%)، درد قفسه سینه (8%)،ترومبوز داخل شکمی(وریدی گرید ¾:3%)،سنکوپ(گرید ¾:3%)،آمبوای ریه (1%)

دستگاه عصبی مرکزی: اختلال صوتی (5-13%)

پوستی:بیماری های مربوط به ناخن،زخم پوستی،سلولیت، آکنه ولگاریس

غدد و متابولیک: دهیدریشن ،هایپرکالمی ، ،هایپوکالمی

گوارشی: همورویید،خشکی دهان ،خونریزی لثه ،درد رکتال ،کولیت ،انسداد روده ، سوراخ شدن دستگاه گوارش،رفلاکس مری به معده ،التهاب لثه ، زخم مخاطی دهان ، فیستول دستگاه گوارش ،گاستریت،درد لثه

مجاری تناسلی و ادراری : خونریزی واژن

هماتولوژی و انکولوژی: تب نوتروپنی ،عفونت نوتروپنی،خونریزی

کبدی :افزایش AST

عفونت :آبسه

عضلانی اسکلتی :ضعف ،درد گردن

چشمی :تاری دید

گوشی:وز وز گوش ،ناشنوایی

تنفسی:رینوره ،احتقان بینی،پنومونیت (گرید3/5:4 %)

متفرقه :فیستول (دستگاه گوارش و واژن :8%)،فیستول(مقعد:6%)،واکنش های حساسیتی ،فیستول

<1% و گزارش های موردی:
 
آنافیلاکسی،زخم آناستموز،آنژین پکتوریس، توسعه آنتی بادی (ضد بواسیزومب و خنثی سازی)، فیستول مثانه، فیستول برونکوپلورال، انفارکتوس مغزی، خونریزی کوانتومی، آندوفتالمیت (عفونی و استریل)، ناراحتی چشم، درد چشم، فیستول مجرای صفراوی ، پرفوراسيون کیسه صفرا، زخم معده، فاشیت نکروزان ،آنمی همولیتیک(میکروآنژیوپاتیک:وقتی که در ترکیب با سانی تینیب استفاده می شود)،خلط خونی،سکته هموراژیک، حساسیت، بحران پرفشاری خون، انسفالوپاتی هیپرتونیک، افزایش فشار داخل چشم، التهاب قسمت قدامی چشم، نکروز روده، التهاب داخل چشم، ترومبوز مزانتریک، انفارکتوس میوکارد، سوراخ شدن تیغه بینی ، سندرم نفروتیک،پرخونی چشم، استئونکروز فک، پانسیوتوپنی، از دست دادن دائمی بینایی ، پلیسروسیتیس، پرفشاری ریوی، فیستول رکتال، نارسایی کلیه، فیستول کلیه، میکروآنژیوپاتی ترومبوتیک کلیه، جدایی شبکیه، خونریزی شبکیه، سندرم لکو انسفالوپاتی خلفی برگشت پذیر، سپسیس، فیستول تراژئوسوفاژ، حملات ایسکمی گذرا، فیستول واژن، اختلالات بینایی، خونریزی داخل زجاجیه، کدورت زجاجیه
 

موارد منع مصرف:

در برچسب کارخانه ای مورد قبولFDA موارد منع مصرفی ذکر نشده است.

برچسب کانادایی:حساسیت به بواسیزومب یا هرماده موجود در فرمولاسیون،محصولات سلول های خونی همستر چینی،بقیه آنتی بادی های انسانی و نوترکیب ،متاستاز CNS درمان نشده

موارد احتیاط مصرف و نکات مورد توجه:

نگرانی های مربوط به عوارض جانبی:

سوراخ شدن / فیستول دستگاه گوارش:شیوع بروز پرفوراسیون GI و مرگ و میر در بیماران دریافت کننده بواسیزومب بین 0.3 تا 3 درصد است. در صورت بروز پرفوراسیون GI دارو قطع شود .شیوع بالای پرفوراسیون GI همراه با سابقه تابش به لگن همراه است.اغلب موارد پرفوراسيون GI در 50 روز از اولين دوز بواسیزومب رخ داد. سوراخ کردن ممکن است با آبسه داخل شکمی، تشکیل فیستول و / یا تغییر نیاز به استومی پیچیده شود.فیستول های جدی (از جمله فیستول تراکئو فاژیال ، صفراوی، واژینال، کلیوی و مثانه)گزارش بیشتری در مواردی که بیماران دریافت محصولات بواسیزومب (در مقایسه با بیماران دریافت کننده شیمی درمانی)دارد، بالاترین میزان بروز در بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم گزارش شده است.بیشتر فیستول ها در 6 ماه مصرف اولین دوز بواسیزومب رخ میدهد. بیماران مبتلا به فیستول واژینال دستگاه گوارش ممکن است انسداد روده ای داشته باشند که به مداخلات جراحی و جابجایی استوستی نیاز دارد. ازمصرف محصولات بواسیزومب در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان با شواهد دخالت رکتوسیگموئید (توسط معاینه لگن) یا دخالت روده (بر روی سی تی اسکن) یا علائم بالینی انسداد روده اجتناب کنید. در بیمارانی که پرفوراسيون گوارشی، فيستول تراکئو فاژیال ، هر فيستول درجه 4 و يا تشکيل فيستول شامل هر عضو داخلی رادارو را قطع کنيد.
نارسایی قلبی:در یک بیانیه علمی از انجمن قلب آمریکا، مشخص شده است که بواسیزومب می تواند باعث ایجاد سمیتبرگشت پذیر مستقیم میوكارد باشد یا اختلال در عملکرد قلب را افزایش دهد .بواسیزومب برای استفاده در ترکیب شیمیایی با آنتراسیکلین مشخص نیست. شيوع گرید 3 اختلال در بطن چپ در بيماراني که بواسيزومب را با شيمي درماني دريافت کرده بودند نسبت به بيماراني که به تنهاي شيمي درماني دريافت کرده بودند بيشتر بود(٪ 1 در مقابل٪ 0/6). در میان بیمارانی کهقبلا دریافت کننده آنتراسیکلین بودند، میزان شیوع HF در دریافت کننده بواسیزومب همراه با شیمی درمانی در مقایسه با 

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.