توضیحات

دسته ی دارویی:

آنتی بیوتیک ، cyclic lipopeptide

 

نام تجاری در آمریکا:

 • Cubicin
 • Cubicin RF

 

نام تجاری در کانادا:

Cubicin

 

اشکال دارویی موجود:

محلول reconstituted ،داخل وریدی: 500 mg

 

موارد مصرف:

 

درمان عفونت پوست و ساختارهای پوستی complicated توسط باکتری )staph. Aureus مقاوم به      (methicillinstreptococcus pyogenes، Streptococcus pyogenes ،streptococcus agalactiae، streptococcus dysgalactiae زیر گونه equismilis و enterococcus faecalis (رده حساس به vancomycin)

عفونت خونی با s.aureus : درمان باکتریمیا به علت s.aureus(گونه­های حساس و مقاوم به methicillin) شامل موارد عفونت اندوکاردیت طرف راست در بزرگسالان وکودکان 1 تا 17 سال

محدودیت استفاده: این دارو در درمان پنومونی مورد مصرف ندارد.

موارد مصرف off – lable(تایید نشده):عفونت پای دیابتی، درمان اندوکاردیت(به علت s.aureus ]سمت چپ [یا انتروکوکوس)، استیومیلیت و/یا آرتریت سپتیک به علت s.aureus مقاوم به متی سیلین، استئومیلیت native vertebral،عفونت مفصل Prosthetic  به علت staphyococci (حساس یا مقاوم به اگزاسیلین )یا Enterococcus حساس یا مقاوم به پنی سیلین ،عفونت خونی به علت انتروکوکسی های مقاوم به ونکومایسین ((VRE.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان

عفونت پای دیابتی بدون استئومیلیت(تایید نشده)IV: : mg/kg 4یک بار در روز

درمان اندوکاردیت: IV :

 • (سمت راست، در دریچه های native): نکته: کارآزمایی های بالینی از هم ترازی دارو با درمان های استاندارد تنها در بیماران با اندوکاردیت در دریچه های native حکایت می کند.

دوز توصیه شده توسط شرکت سازنده: 6 mg/kg یکبار در روز برای 2 تا 6 هفته

دوز توصیه شده ی جایگزین: 8 تا 10 mg/kg یکبار در روز

 • (left-sided, native valve)(تایید نشده):mg/kg 8یکبار در روز برای 6 هفته،برای انتخاب دوز باید با متخصص عفونی مشورت شود.
 • Enterococcus(مقاوم به ونکومایسین،آمینوگلیکوزید،پنی سیلین)(تایید نشده):10 تا 12 mg/kg یکبار در روز برای حداقل 6 هفته،درمان ترکیبی با آمپی سیلین،سفترولین یا آنتی بیوتیک دیگر ممکن است در بیماران با باکتریمی ادامه دار یا گونه هایی با MIC نسبتا بالا به daptomycin در محدوده ی حساسیت(در نظر گرفته شود.

استئومیلیت به علت MRSA  (تایید نشده)IV: : mg/kg 6 یک بار در روز برای حداقل 8 هفته ؛ بعضی از متخصصین این دارو را در ترکیب با ریفامپین تجویز می نمایند ( در بیماران با باکتریمی راجعه ،شروع ریفامپین بعد از بهبود باکتریمی صورت می گیرد)

استئومیلیت،native vertebral (تایید نشده)IV:

 • Staphylococci( مقاوم یا حساس به اگزاسیلین):6 تا 8 mg/kg یکبار در روز برای 6 هفته
 • گونه های Enterococcus (مقاوم یا حساس به پنی سیلین): 6 mg/kg یکبار در روز برای 6 هفته.نکته:در بیماران با عفونت اندوکاردیت یک آمینوگلیگوزید برای 4 تا 6 هفته توصیه می شود)

عفونت مفصل Prosthetic  (تایید نشده)IV:

 • گونه های Enterococcus (مقاوم یا حساس به پنی سیلین)(درمان جایگزین): 6 mg/kg هر 24 ساعت برای 4 تا 6 هفته(با در نظر گرفتن اضافه شدن یک آمینوگلیکوزید)، پس از آن در صورتی که استراتژی حفظ و دبریدمان یا تعویض مرحله ی 1 اتخاذ شود از یک رژیم آنتی بیوتیک خوراکی برای درمان استفاده می شود.
 • Staphylococci( مقاوم یا حساس به اگزاسیلین)(درمان جایگزین): 6 mg/kg هر 24 ساعت برای 4 تا 6 هفته(در ترکیب با ریفامپین در صورتی که استراتژی حفظ و دبریدمان یا تعویض مرحله ی 1 اتخاذ شود).به دنبال آن در صورتی که استراتژی حفظ و دبریدمان یا تعویض مرحله ی 1 اتخاذ شود از یک رژیم آنتی بیوتیک خوراکی برای درمان استفاده می شود.

باکتریمی به علت S. aureus:IV:توصیه ی شرکت سازنده: mg/kg 6 یک بار در روز برای 2-6 هفته

توصیه ی جایگزین: mg/kg 8-10 یک بار در روز برای complicated  باکتریمی

آرتریت عفونی به علت MRSA  (تایید نشده)IV: : mg/kg 6 یک بار در روز برای3-4 هفته

عفونت پوست و ساختارهای پوستی، complicatedIV: : mg/kg 4 یک بار در روز برای 7تا14 روز

باکتریمی به علت انتروکوکسی های مقاوم به ونکومایسین ((VRE.(تایید نشده)IV:

6 تا 8 : mg/kg یکبار در روز ؛گرچه دوز های 9 و10 یکبار در روز دارو با کاهش مرگ ومیر ،با پتانسیل مفید دارو در درمان ترکیبی با بتالاکتام ها، همراه بوده است.بیشترین مقدار دوز دارو تعیین نشده است؛استفاده از دوز های بیش از 15 mg/kg از دارو گزارش شده است.عوارض جانبی دارو در دوز های بالا افزایش می بابد، لذا دوز های بالا با احتیاط مصرف شود.

 

کودکان

درمان اندوکاردیت(تایید نشده): IV :

به علت Staphylococcus(MRSA یا مقاوم به ونکومایسین):

کودکان زیر 6 سال:10 mg/kg/doseهر 24 ساعت

کودکان 6 سال وبالاتر: 6 mg/kg/dose هر 24 ساعت

عفونت پوست و ساختارهای پوستی، complicatedIV: :

1 تا2سال: 10 mg/kg یکبار در روز

2 تا 6 سال: 9 mg/kg یکبار در روز

7 تا 11 سال: 7 mg/kg یکبار در روز

12 تا 17 سال: 5 mg/kg یکبار در روز

18 سال:مشابه دوز بزرگسالان

طول درمان:14 روز

باکتریمی به علت : IV: S. aureus

1 تا 6 سال: 12 mg/kg یکبار در روز

7 تا 11 سال: 9 mg/kg یکبار در روز

12 تا 17 سال: 7 mg/kg یکبار در روز

18 سال:مشابه دوز بزرگسالان

طول درمان:42 روز

 

سالمندان

مشابه بزرگسالان است.

 

در نارسایی کلیوی

 

کلیرانس کراتینین بیشتر و مساوی ml/min 30 : نیاز به تنظیم دوز نیست

کلیرانس کراتینین کمتر از mg/ml 30:

 • در عفونت پوستی و بافت نرم: mg/kg 4 هر 48 ساعت
 • در باکتریمی استافیلوکوک: mg/kg 6 هر 48 ساعت

بيماران End-stage (ESRD) تحتهمودياليز متناوب(IHD) :

نکته:همودیالیز:قابلیت دیالیز شدن دارو:15 %( با همودیالیز در طی جلسه ی 4 ساعته حذف می شود) ؛50 %( با همودیالیز متناوب با نفوذ پذیری بالا در طی جلسه ی 4 ساعته حذف می شود).مقدار قابل توجهی از دارو ممکن است در 30 دقیقه ی آخر دیالیز حذف شود.تجویز دارو بعد از تکمیل دیالیز ارجح می باشد.

 • توصیه ی شرکت سازنده:دوز دارو مشابه افراد با کلیرانس کراتینین کمتر از mg/ml 30(تجویز دارو بعد از همودیالیز در روز انجام دیالیز صورت گیرد)
 • دوز جایگزین: در صورتی که بین روز های انجام دیالیز 48 ساعت فاصله باشد، دوز معمول(به طور مثال 4 تا 6 میلی گرم /کیلوگرم) توصیه شده ودر صورتی که 72 ساعت بین روز های انجام دیالیز فاصله باشد ،دوز دارو 50 درصد افزایش یافته وبعد دیالیز تجویز می شود(مثلا اگر برنامه ی دیالیز برای فردی در روز های دوشنبه،چهارشنبه وجمعه باشد،6 میلی گرم /کیلوگرم دارو در روز های دوشنبه وچهارشنبه بعد دیالیز تجویز می شود ودر روز جمعه 9 میلی گرم /کیلوگرم بعد دیالیز تجویز می شود).

دیالیز صفاقی (PD): دوز مشابه شرایط سرم کراتینین کمتر از 30 ml/min می­باشد.

درمانمداومجایگزینی کلیوی(CRRT): کلیرانس دارو به مقدار زیادی وابسته به روش های جایگزینی، نوع فیلترو سرعت جریان دیالیز دارد . دوز مناسب باید با بررسی پاسخ دارویی، علائم عوارض جانبی ناشی از تجمع دارو انتخاب شود و تا جای امکان غلظت دارو نزدیک troughمصرف باشد. تنها توصیه مانیتور بیمار است (بر اساس سرعت دیالیز/سرعت اولترافیلتریشن L/h 1تا 2 و حداقل عملکرد کلیه باقی مانده)

همو دیالیز وریدی ـ ورید ادامه دار (CVVHD): mg/kg 8 هر 48 ساعت.

نکته: در سایر فرم­های CRRT(مثلCVVH یا CVVHDF). دوز بندی مشابه کلیرانس کراتینین کمتر از ml/min 30 ممکن است موجب پایین آمدن C max شود.

باید دوز mg/kg 4 6 هر 24 ساعت( یا mg/kg 8 هر 48 )ساعت بر مبنای محل و شدت عفونت یا عدم پاسخ دهی به درمان­های استاندارد تجویز شود و مانیتور دارو درمانی و اندازه گیری مکرر سطح CPK سرم ضروری است.

دیالیز روزانه آهسته(EXTENDED) :mg/kg 6 هر 24 ساعت

نکته: دیالیز باید 8 ساعت بعد از تجویز داپتومایسین آغاز شود تا از تجمع دارو جلوگیری شود.

 

در نارسایی کبدی

در نارسایی خفیف تا متوسط (child pugh class A or B): نیاز به تنظیم دوز نیست.

در موارد شدید نارسایی (child pugh class C) :بر اساس بروشور شرکت سازنده تنظیم دوزی در نظر گرفته نشده است.(مطالعه انجام نشده است)

 

نحوه ی تجویز دارو:

وریدی :انفوزیون وریدی در طی 30 دقیقه(در بزرگسالان وکودکان 7 تا 17 سال)یا در طی 60 دقیقه(در کودکان 1 تا 6 سال).همچنین ممکنهبه صورت Push داخل وریدی در طی 2 دقیقه فقط در بزرگسالان تجویز شود. تجویز دارو به صورتPush داخل وریدی در اطفال صورت نمی گیرد . از پمپ­ها انفوزیون الاستومریک Ready MED® به علت نشت ناخالصی (2- mercoptobenzothiozole) از پمپ به داخل محلول داپتومایسین استفاده نشود.

 

موارد مربوط به ایمنی دارو:

مسائل و بیماری های مشابه یا کاملاً یکسان: Daptomycinممکن است با Dactinomycin اشتباه شود.

 

عوارض جانبی:

 

1 تا 10 %

قلبی-عروقی:در د قفسه ی سینه،ادم،افزایش فشار خون(6%در بزرگسالان)،افت فشار خون(2%در بزرگسالان)

سیستم اعصاب مرکزی:بی خوابی ،سردرد،گیجی

پوستی:خارش،راش،دیافورز(تعریق بیش از حد)

گوارشی:اسهال،دردر شکمی(6%در بزرگسالان و2 % در کودکان و نوجوانان)،تهوعکمتر از 1% در بزرگسالان و 3 تا 11 % در کودکان و نوجوانان)

ادراری-تناسلی:عفونت مجاری ادراری

کبدی:غیر طبیعی شدن تستهای عملکرد کبدی،افزایش سطح سرمی آلکالن فسفاتاز

بروز عفونت: عفونت ارگانیسم های گرم منفی،باکتریمی،سپسیس

عضلانی اسکلتی:افزایش کراتین فسفوکیناز

تنفسی:درد در ناحیه ی گلو وحنجره(Pharyngolaryngeal)،تنگی نفس

متفرقه:تب

 

عوارض با درصد های نامشخص:

قلبی-عروقی:فیبریلاسیون دهلیزی،فلوتر دهلیزی

سیستم اعصاب مرکزی:توهم،هیپوستزی(از جمله دهان)

غدد داخلی:افزایش فسفات سرم

گوارشی: کاهش اشتها،دردر اپی گاستر،کاندیدیازیس دهانی،خشکی دهان

ادراری-تناسلی:عفونت قارچی مجاری ادراری،پروتئین اوری،کاندیدیازیس ولوواژینال

خونی:لنفادنوپاتی

کبدی:افزایش سطح سرمی ALT و AST

بروز عفونت: کاندیدیازیس،سپتیسمی قارچی

عضلانی اسکلتی:دیسکینزی

چشمی:تاری دید

گوشی:وزوز گوش

کلیوی:نارسایی کلیوی

 

کمتر از 1%، عوارض موردی گزارش شده:

نفخ شکمی،نارسایی حاد کلیه،آنافیلاکسی،آنمی،آرترالژی،اسهال مرتبط با Clostridium difficile،کاهش اشتها، سرفه،اگزما،دیس اوری، اختلالات الکترولیتی،ائوزینوفیلی، سوزش چشم، خستگی،هایپومنیزمی،واکنش های حساسیتی(آنژیوادم،سندرم DRESS، pulmonary eosinophilia، راش همراه با ائوزینوفیلیا،کهیر)،افزایش لاکتات دهیدروژناز، افزایش میوگلوبین، افزایش بی کربنات سرم،لوکوسیتوز،زردی،تغییرات وضعیت روحی، گرفتگی عضلانی، مایالژی، میاستنی، میوپاتی، تهوع، نوتروپنی (Knoll 2013)، پارستزی، نوروپاتی محیطی، نارسایی کلیه، رابدومیلیزی، سرگیجه، سندرم استیونز جانسون، استوماتیت،اختلال بینایی،ضعف، آریتمی قلبی، ترومبو سایتوپنیا، ترومبوسایتمیا.

 

موارد منع مصرف:

حساسیت به doptomycinیا دیگر اجزای فرمولاسیون

 

موارد احتیاط مصرف و نکات مورد توجه:

 

نگرانی های مربوط به عوارض جانبی:

پنومونیEosinophilic : معمولاً 4 ـ 2 هفته بعد از شروع درمان ممکن است رخ دهد. بررسی علائم از نظر وجود تب ناگهانی یا بدتر شونده، تنگی نفس و اختلال در تنفس، infillrate جدید در عکس­های قفسه سینه، بیشتر از 25% وجود ائوزینوفیل در لاواژ برونکوآلوئولار. در صورت بروز علائم مصرف باید قطع شود و بیماران تحت درمان مناسب (از جمله با کورتیکواستروئیدها ) قرار بگیرد. احتمال بروز مجدد عارضه با شروع دوباره وجود دارد.

Hypersensitivity: افزایش حساسیت و آنافیلاکسی (از جمله:آنژیوادم ، راش همراه با ائوزینوفیلیا، علائم سیستمی[DRESS]) ممکن است رخ دهد. مصرف دارو باید سریعاً قطع شود و درمان مناسب شروع شود.

Myopathy/رابدومیولیز: احتمال وقوع میوپاتی/رابدومیولیز با این دارو با یا بدون آسیب حاد کلیوی افزایش می­یابد. در بیماران دارای علائم میوپاتی همراه با افزایش CPK (بیش از 5 برابرULN یا 1,000 units/L) یا در بیماران بدون علائم و با CPK بیشتر و مساوی 10 برابر ULN یا >2,000 units/L درمان باید قطع شود. این عارضه در دوزها و تناوب­های بیشتر از دوز توصیه شده احتمال وقوع بیشتری دارد. توصیه می­شود در طی درمان، داروهای دیگری که ریسک میوپاتی را افزایش می­دهند(مانند مهار کننده­های HMG-coA reductase) به طور موقت قطع شوند.

نوروپاتی محیطی: بیمار از جهت علائم ناگهانی یا بدتر شونده مانیتور شود.

Superinfection: درمان طولانی ممکن است فرد را مستعد عفونت قارچی یا باکتری کند از جمله اسهال به علتC. difficile (CDAD) و کولیت سودوممبران، CDAD در درمان­های بیشتر از 2 ماه با آنتی­بیوتیک دیده شده است.

 

نگرانی های مربوط به بیماری:

اندوکاردیت یا باکتریمی ادامه دار یا راجعه S. aureus: کشت خون در بیماران مبتلا به عفونت s.aureus ادامه دار یا راجعه یا مواردی که پاسخ مناسب دریافت نمی­شود باید تکرار شود. اگر در کشت برای s.aureus مثبت بود باید تست حساسیت MIC انجام شود تا کانون عفونت مشخص شود. مداخلات جراحی مناسب (مانند دبریدمان، خارج کردن پروتز، جراحی تعویض دریچه) و تغییر در رژیم درمانی آنتی باکتریال ممکن است ضروری باشد.

نارسایی کلیوی: در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی باید با احتیاط مصرف شود. در موارد شدید (ml/min 30 CrCl <30) باید تنظیم دوز صورت بگیرد. اطلاعات محدود از cSSSI و تریال اندوکاردیت پیشنهاد می­کنند که احتمال اثر بخشی دارو در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی متوسط ( <50ml/min )کاهش می­یابد.

 

 

جمعیت ویژه:

کودکان: استفاده از این دارو در کودکان زیر 12ماه به علت ریسک عوارض عضلانی، عصبی عضلانی و عصبی مشاهده شده در نوزادان گونه سگ، اجتناب شود.

 

تداخلات دارویی:

D: مهار کننده HMG-coA reductase (استاتین ها): افزایش احتمال عوارض داپتومایسین به ویژه ریسک سمیت عضلانی ـ اسکلتی.باید قبل از درمان با داپتومایسین، درمان با مهار کننده HMG-coA reductase موقتاً قطع شود و در صورتیکه همزمان استفاده شدند، حداقل به طور هفتگی غلظت CPK کنترل شود.

 

مصرف در بارداری وشیر دهی:

در بارداری: در مطالعات باروری حیوانات، عارضه­ای گزارش نشده است و در گزارش­های موردی، مصرف این دارو در سه ماهه دوم و سوم بارداری، موفقیت آمیز بوده اگرچه اطلاعات محدود است.

در شیردهی: غلظت کمی از دارو در شیر ترشح می­شود و باید با احتیاط مصرف شود.

غلظت­های پایین داپتومایسین در شیر شناسایی شده ولی جذب خوراکی این دارو بسیار ضعیف است. شرکت سازنده توصیه می­کند این دارو در دوران شیردهی با احتیاط مصرف شود ومصرف آن در دوران شیردهی براساس ارزیابی فایده و خطر دارو صورت می گیرد.به طور کلی ،در مورد آنتی بیوتیک هایی که در شیر ترشح می شوند ، تغییر در فلور روده از تأثیرات غیر وابسته به دوز دارو می باشد،لذا نوزاد باید از نظر اختلالات گوارشی مورد ارزیابی قرار بگبرد.

<span style="font-s

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.