توضیحات

دسته ی دارویی:

دارویآنتیدیابتیک،مهارکنندهیکوترانسپورترسدیموگلوکز (SGLT2)

نام تجاری در آمریکا و کانادا:

Jardiance

اشکال دارویی موجود:

قرصخوراکی 10 و 25 میلیگرم

موارد مصرف:

دیابت شیرین نوع دو: این دارو برای درمان دیابت شیرین نوع دو در کنار اصلاح رژیم غذایی و انجام ورزش در کنترل قند خون استفاده می‌شود. دارو در کاهش ریسک مرگ‌ومیر بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع دو که مبتلا به بیماری قلبی عروقی هستند.

توصیه‌ی گایدلاین: در بیمارانی که به اختلالات قلبی عروقی مبتلا هستند و متفورمین مصرف می‌کنند، امپاگلیفلوزین برای کاهش خطرات قلبی عروقی به رژیم دارویی اضافه می‌شود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان

نکته:درصورتکمبودحجمآببدنبایستیقبلازشروعدرماناینمشکلبرطرفشود.

دیابتملیتوس،نوعدو:خوراکی: داروبادوز 10 میلیگرمدرروزشروعشدهودرصورتتحملبیمارمیتواندتا 25 میلیگرمدرروزهمافزایشپیداکند.

سالمندان

مشابه دوز بزرگسالان

در نارسایی کلیوی

در فیلتراسیون گلومرولی بیشتر از 45 میلی‌لیتر در دقیقه به ازای 1.73 مترمربع از سطح بدن:نیازیبهتنظیمدوزوجودندارد.

درفیلتراسیون گلومرولی بین 30 تا 45 میلیلیتردردقیقهبهازای 1.73 مترمربعاز سطحبدن:شرکتسازندهتوصیهمیکندازایندارواستفادهنشود. نتایجآنالیزpost – hocمطالعهیEMPA-REG OUTCOMEنشاندادهاستکهمصرفایندارودربیماراندیابتیکهبهمشکلاتقلبیعروقیونارساییکلیوی(فیلتراسیون گلومرولی 30 تا 60 میلیلیتردردقیقه بهازای 1.73 مترمربعاز سطحبدن) همابتلادارندسببجلوگیریوبهبودنفروپاتیوکاهشمرگو میربیمارانقلبیشدهاست. (Wanner 2016; Wanner 2018) بااینوجود،کارآزماییهایبیشتریبرایاثباتاثربخشیدارودربیمارانباeGFRکمتراز45 میلیلیتردردقیقهبهازای 1.73 مترمربعاز سطحبدن:نیازاست.

درفیلتراسیون گلومرولی کمتر از 30 میلی‌لیتر در دقیقهبهازای 1.73 مترمربعاز سطحبدن، بیمارانیکهتحتدیالیزقراردارندیادروضعیتESRDهستند:استفادهازدارومجازنمیباشد.

در نارسایی کبدی

نیازیبهتنظیمدوزدارووجودندارد. درنارساییکبدیمواجههیسیستمیکبیشتراستکهازنظربالینیقابلچشمپوشیاست . (Macha 2014)

 

نحوه ی مصرف :

به صورت خوراکی: روزانه یک‌بار صبح‌ها همراه یا بدون غذا

 

عوارض جانبی:

بیشتر از 10 درصد:

ادراری تناسلی: عفونت مجاری ادراری 9 درصد (خانم‌ها 18 درصد آقایان 4 درصد)

1 تا 10 درصد:

اندوکرین و متابولیک: دیس‌لیپیدمیا (4 درصد)، افزایش تشنگی (2 درصد)

گوارشی: تهوع (2 درصد)

ادراری تناسلی: افزایش حجم ادرار (3 درصد)

خون و انکولوژی: افزایش هماتوکریت (3 تا 4 درصد)

عفونت: عفونت قارچی مجاری ادراری (4 درصد؛ خانم‌ها 5 تا 6 درصد، آقایان 2 تا 3 درصد)

بدون فراوانی مشخص:

اندوکرین و متابولیک: افزایش کلسترول LDL

کمتر از یک درصد، عوارض مشخص‌شده بعد از ورود به بازار یا مطالعات موردی:

نارسایی حاد کلیوی، آنژیوادم، کاهش سطح GFR، واکنش‌های ازدیاد حساسیت، افت فشار، کاهش حجم، افزایش کراتینین سرم، کتواسیدوز، فیموزیس و پیلونفریت

موارد منع مصرف:

سابقه‌ی واکنش جدی ازدیاد حساسیت به داروی امپاگلیفلوزین یا هر ماده‌ی دیگری که در فرمولاسیون فرآورده به کار رفته است. نارسایی شدید کلیوی ( فیلتراسیون گلومرولی کمتر از 30 میلی‌لیتر در دقیقه به ازای 1.73 مترمربع از سطح بدن)، ESRD و دیالیزموارد احتیاط مصرف و نکات مورد توجه:

نگرانی های مربوط به عوارض جانبی:

  • شکستگی استخوان: در کارآزمایی‌های بالینی افزایش شیوع شکستگی‌های استخوانی با داروهای مهارکننده‌ی SGLT2 ثابت شده‌است. با این وجود، متاآنالیزهای انجام‌شده در مورد داروهای امپاگلیفلوزین، داپاگلیفلوزین و کاناگلیفلوزین افزایش ریسک شکستگی را نشان نداده‌اند. (Ruanpeng 2017; Tang 2016)
  • عفونت قارچی تناسلی: ریسک عفونت‌های قارچی مانند vulvovaginal mycotic، ولوواژینال کاندیدیازیس، ولوواژینیت، candida balanitis و balanoposthitis را بالا می‌برد. افرادی که سابقه‌ی ابتلا به چنین عفونت‌هایی را داشته‌اند و مردانی که عمل ختنه برای آن‌های انجام نشده‌است ریسک بالاتری برای این عفونت‌ها دارند.
  • ازدیاد حساسیت: واکنش‌های ازدیاد حساسیت از جمله آنژیوادم و کهیر با مصرف این دارو مشاهده شده‌است. در صورت بروز چنین عوارضی دارو باید سریعا قطع و درمان‌های لازم برای بیمار آغاز شود. استفاده‌ی این دارو در بیمارانی که سابقه‌ی واکنش ازدیاد حساسیت شدید با این دارو را داشته‌اند مجاز نیست.
  • افت فشار: این دارو ممکن است به دلیل کاهش حجم مایعات بدن سبب ایجاد افت فشار شود؛ خصوصا در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی (فیلتراسیون گلومرولی کمتر از 60 میلی‌لیتر در دقیقه به ازای 1.73 مترمربع از سطح بدن)، سالمندان، بیمارانی که سایر داروهای کاهنده‌ی فشار خون را مصرف می‌کنند (مهارکننده‌های ACE، داروهای ARB، ) یا بیماران با فشار سیستولی پایین. پیش از شروع دارو بیمارانی که در معرض خطر عارضه‌ی دارو قرار دارند از نظر حجم مایعات بررسی کرده و در صورت نیاز درمان لازم برای این مشکل را آغاز نمایید. پس از شروع دارو بیمار بایستی از نظر علائم و نشانه‌های افت فشار پایش شود.
  • کتواسیدوز: موارد کتواسیدوز (بعضا کشنده) در بیماران مبتلا به نوع یک و دو دیابت که از داروهای مهارکننده‌ی SGLT2 استفاده می‌کنند، دیده شده ‌است. در برخی موارد بیماران قند خون نرمال یا کمی افزایش‌یافته داشته‌اند. (کمتر از 250 میلی‌گرم در دسی‌لیتر)( Bobart 2016; FDA 2015; Handelsman 2016) پیش از شروع دارو باید فاکتورهای مستعدکننده‌ی کتواسیدوز در بیمار بررسی شود. به عنوان مثال کمبود انسولین، کاهش دوز یا قطع داروی انسولین، محدودیت در کالری مصرفی، سومصرف الکل، ورزش سنگین، انفارکتوس میوکارد، سکته، عفونت شدید، جراحی یا هرگونه وضعیت خاص دیگر. انجمن دیابت آمریکا پیشنهاد می‌کند از 24 ساعت قبل از آغاز وضعیت مستعدکننده‌ی کتواسیدوز داروهای مهارکننده‌ی SGLT2 قطع شوند. بیمارانی که دچار حالت تهوع، استفراغ، درد شکمی، بی‌حالی عمومی یا تنگی نفس شده‌اند، بایستی سریعا از نظر کتواسیدوز بررسی شوند. در صورت بروز این عارضه دارو باید به سرعت قطع شده و درمان‌های مربوط به کتواسیدوز آغاز شود.
  • اختلال در پروفایل چربی: دارو ممکن است سبب افزایش کلسترول LDL شود. بیمار از این شاخص پایش شده و در صورت نیاز مورد دارودرمانی قرار بگیرد.
  • عوارض کلیوی: آسیب حاد کلیوی با مصرف این دارو دیده شده‌است. قبل از شروع دارو، ریسک فاکتورهای بروز آسیب کلیوی (هیپوولومی، ناکارآمدی مزمن کلیوی، نارسایی قلبی، و مصرف هم‌زمان دارویی مثل مدرها، مهارکننده‌های ACE، داروهای ARB و NSAIDها) باید مورد بررسی قرار بگیرند. در مواردی که مصرف مایعات بیمار کاهش پیدا می‌کند یا مواردی که بیمار مایعات از دست می‌دهد، دارو باید موقتا قطع شود. در صورت بروز آسیب حاد کلیوی دارو باید قطع شود. اختلالات دیگر در عملکرد کلیوی (کاهش فیلتراسیون گلومرولی و افزایش سطح کراتینین) ممکن است رخ دهد. در مطالعه‌ی EMPA-REG OUTCOME، مصرف امپاگلیفلوزین با کاهش فیلتراسیون گلومرولی همراه بوده که بعد از 4 هفته به ثبات رسیده‌است. وضعیت کلیوی باید قبل از شروع دارو و به طور منظم در طول مدت مصرف دارو بررسی شود.
  • عفونت مجاری ادراری: عفونت ادراری شدید مثب پیلونفریت و یوروسپسیس که نیاز به بستری در بیمارستان داشته است نیز با دارو دیده شده است. بیمار از نظر علائم عفونت ادراری پایش شود.

نگرانی های مربوط به بیماری:

  • اختلال کلیوی: در نارسایی کلیوی اثربخشی دارو کاهش می‌یابد. وضعیت کلیوی پیش از آغاز دارو و به صورت دوره‌ای در طول زمان مصرف بررسی شود. مصرف دارو در نارسایی شدید کلیوی (فیلتراسیون گلومرولی کمتر از 30 میلی‌لیتر در دقیقه به ازای 1.73 مترمربع سطح بدن)، ESRD و بیماران تحت دیالیز ممنوع است. به گفته‌ی سازنده‌ی دارو، امپاگلیفلوزین نباید در فیلتراسیون گلومرولی کمتر از 45 تجویز شود.

اثرات متابولیسم/ترانسپورت دارو:

سوبسترای BCRP/ABCG2, OAT3, OATP1B1/SLCO1B1, OATP1B3/SLCO1B3, P-glycoprotein/ABCB1, UGT1A3, UGT1A8, UGT1A9, UGT2B7

موارد مربوط به مصرف هم زمان با داروها:

تداخل دارویی: تداخلات دارویی مهمی با این دارو وجود دارد که بایستی تواتر مصرف و دوز دارو را بر اساس آن تنظیم کرد.

جمعیت ویژه:

سالمندان: خطر کاهش حجم مایعات داخل عروقی، نارسایی کلیوی و عفونت ادراری در سالمندان بیشتر است.

وهمچنین:

مصرف صحیح: این دارو برای بیماران مبتلا به کتوراسیدوز دیابتی یا بیماران نوع یک دیابت کاربردی ندارد.

 

تداخلات دارویی:

آلفا لیپوئیک اسید: ریسک افت فشار خون با داروهای ضددیابت را بالا می‌برد. ریسک C: پایش درمان

آندروژن‌ها: ریسک افت فشار خون با داروهای ضددیابت را بالا می‌برد. استثنا: دانازول ریسک C: پایش درمان

گوانیتیدین: ریسک افت فشار خون با داروهای ضددیابت را بالا می‌برد. ریسک C: پایش درمان

داروهای کاهنده‌ی قند خون: اثر ضددیابتی دارو را تشدید می‌کنند. ریسک C: پایش درمان

انسولین: مهارکنندههای SGLT2 سببتقویتاثرکاهندهیقندخونانسولینمیشوند. راهکار: درصورتاستفادهازمهارکنندههای SGLT2 دوزانسولینبایستیکاهشدادهشود. ریسک D: ازدرماندیگریاستفادهشود.

دیورتیکهایلوپ: امپاگلیفلوزیناثرکاهندهیفشارخوناینداروهاراتشدیدمیکند. ریسک C: پایشدرمان

مهارکنندههایمونوآمینواکسیداز: اینداروهااثرکاهندهیقندخونداروهایدیابتراافزایشدهد. ریسک C: پایشدرمان

پگویسومانت: اینداروهااثرکاهندهیقندخونداروهایدیابتراافزایشدهد. ریسک C: پایشدرمان

پروتیونآمید: اینداروهااثرکاهندهیقندخونداروهایدیابتراافزایشدهد. ریسک C: پایشدرمان

ریتودرین: ممکناستاثرکاهندهیقندخونداروهایدیابتراازبینببرد. ریسک C: پایشدرمان

سالسیلاتها: اینداروهااثرکاهندهیقندخونداروهایدیابتراافزایشدهد. ریسک C: پایشدرمان

مهارکنندههایانتخابیبازجذبسروتونین: اینداروهااثرکاهندهیقندخونداروهایدیابتراافزایشدهد. ریسک C: پایشدرمان

سولفونیلاورهها: داروهای SGLT2 اثرکاهندهیقندخونداروهایدیابتراافزایشدهد. راهکار: پایشعلائمافتقندخونیاکاهشدوزسولفونیلاورهریسک D: تغییردررژیمدرمانی

تریفلوناماید: ممکناستغلظتسرمیسوبسترای OAT3 رابالاببرد. ریسک C: پایشدرمان

تیازیدهاومدرهایشبهتیازیدی: ممکناستاثرکاهندهیقندخونداروهایدیابتراازبینببرد. ریسک C: پایشدرمان

 

مصرف در بارداری وشیردهی:

دربارداری:مصرفدارودرسهماههیدوموسومبارداریمجازنمیباشد.

ابتلایمادربارداربهدیابتمیتواندسبباختلالاتمادرزادیوعوارضناخواستهبرایمادروجنینشود. برایجلوگیریازبروزچنینعوارضیلازماستقبلازبارداریودرطول 9 ماهبارداری،قندخونمادروهموگلوبینA1Cدرنزدیکترینحالتبهمقدارهدفباشد. بهشرطآنکهبیماررادرمعرضافتقندخونقرارندهد. داروهایضددیابتدیگریبرایکنترلقندخونمادرانباردارتوصیهمیشود.

در شیردهی: در خصوص ورود داروی امپاگلیفلوزین به شیر داده‌ای در دست نیست. به دلیل عوارض ناخواسته‌ی احتمالی برای شیرخوار، مصرف دارو در مادران شیردهی توصیه نمی‌شود.

 

رفرنس رنج‌ها:

توصیه‌ها در ارتباط با شاخص‌های قند خون بیماران بالغ غیرباردار دیابتی:

هموگلوبین A1C< 7 درصد (اهداف درمانی دیگری هم بر اساس وضعیت بیمار ممکن است برای بیمار در نظر گرفته شود.)

قند خون پیش از غذا: 80 تا 130 میلی ‌گرم در دسی‌لیتر

قند خون بعد از غذا < 180 میلی‌گرم در دسی‌لیتر

توصیه‌ها در ارتباط با شاخص‌های قند خون بیماران مبتلا به دیابت بالاتر از 65 سال:

هموگلوبین A1C< 7.5 درصد (برای بیماران سالم)، < 8 درصد (بیماران کمپلیکه یا با وضعیت سلامت نسبی)، < 8.5 درصد (برای بیمارانی که شرایط بغرنج دارند یا در وضعیت جسمانی بسیار بدی هستند.)

قند خون پیش از غذا: 90 تا 130 میلی ‌گرم در دسی‌لیتر (برای بیماران سالم)، 90 تا 150 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (بیماران کمپلیکه یا با وضعیت سلامت نسبی)، 100 تا 180 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (برای بیمارانی که شرایط بغرنج دارند یا در وضعیت جسمانی بسیار بدی هستند.)

قند خون هنگام خواب: 90 تا 150 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (برای افراد سالم)، 100 تا 180 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (بیماران کمپلیکه یا با وضعیت سلامت نسبی)، 110 تا 200 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (برای بیمارانی که شرایط بغرنج دارند یا در وضعیت جسمانی بسیار بدی هستند.)

 

 

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.