توضیحات

دسته ی دارویی:

هالوآلکان، مایع فرار

نام برندهای دارو :

Ethrane

موارد مصرف:

ضد درد برای وضع حمل و زایمان، برای زایمان واژینال

بیهوشی, پروسه های زنان و زایمان, به عنوان مکمل سایر داروهای بیهوشی در طی زایمان سزارین

بیهوشی عمومی

مقدار مصرف:

بزرگسالان

ضد درد برای وضع حمل و زایمان, برای زایمان واژینال: غلظت 25/0 تا 1.25 درصد

بیهوشی, پروسه های زنان و زایمان, به عنوان مکمل سایر داروهای بیهوشی در طی زایمان سزارین: در زایمان سزارین، غلظت 5/0 تا 1 درصد (به صورت مکمل سایر سایر دارو های بیهوشی)

بیهوشی عمومی: القا, غلظت 2 تا 5/4 درصد از طریق vaporizer؛ همراه با اکسیژن یا در ترکیب با مخلوط اکسیژن-نیتروس اکساید

بیهوشی عمومی: نگهدارنده, غلظت 5/0 تا 3 درصد؛ حداکثر 3 درصد

کودکان

در اکثر کودکان 5 تا 14 ساله انفلوران 2 درصد برای بیهوشی کافی است. در افراد خیلی جوان یا بسیار Aapprehensive ممکن است نیاز باشد دوز انفلوران به 3 یا 4 درصد افزایش یابد.

غلظت های بالا تر ممکن است برای حفظ بیهوشی جراحی در کودکان کمتر از 10 سال نیاز باشد در مقایسه با افراد بزرگتر.

در نارسایی کلیوی

تنظیم دوزی برای دارو توسط شرکت سازنده در نظر گرفته نشده است.

در نارسایی کبدی

ممکن است برای اجتناب از سمیت کبد تنظیم دوز دارو نیاز باشد

نحوه ی تجویز دارو:

استنشاقی: vaporizer کالیبره یا vaporizer به همراه جریان محاسبه شده نیاز است

عوارض جانبی:

شایع:

عوارض گوارشی: تهوع و استفراغ

عوارض اسکلتی عضلانی: حرکات غیر ارادی

عوارض نورولوژیک: لرز

عوارض جدی:

عوارض قلبی عروقی: آریتمی قلبی, افت فشار خون

عوارض اندوکرین متابولیک: هایپرترمی بدخیم (نادر)

عوارض کبدی: سمیت کبدی (نادر)

عوارض نورولوژیک: تشنج

عوارض تنفسی: سرکوب تنفسی (نادر)

موارد منع مصرف:

واکنش بیش حساسیتی به انفلوران یا سایر دارو های بیهوشی هالوينه

هایپرترمی بدخیم, سابقه یا شک به حساسیت ژنتیکی

اختلالات تشنج

هشدار و موارد احتیاط :

  • جاذب CO2 ، ممکنه باعث تشکیل کربن منواکسید شود، احتمال افزایش سطح کربوکسی هموگلوبین وجود دارد.
  • بیهوشی عمیق با انفلوران؛ تغییرات EKG وابسته به دوز (که ممکن است با حرکات موتور ارتباط داشته باشد و یا نداشته باشد)، افت فشار خون, و سرکوب تنفسی گزارش شده است
  • کودکان به خصوص در تجویز همزمان سوکسینیل کولین، با بیماری نوروماسکولار مخفی یا واضح (به خصوص دیستروفی عضلانی دوشن)؛ هایپرکالمی کشنده بالقوه بعد از جراحی گزارش شده است.
  • حساسیت به داروهای بیهوشی هالوژنه، سابق؛ اختلال عملکرد کبدی حساسیتی گزارش شده است.
  • حساسیت به تحریک کورتیکال ایجاد شده با انفلوران, سابقه

تداخلات دارویی:

اسکائینید (ماجور, از نظر تئوری)

اجمالین  (ماجور, از نظر تئوری)

آمیودارون  (ماجور, از نظر تئوری)

آمیسولپراید (ماجور, از نظر تئوری)

آمی تریپتیلین (ماجور, محتمل)

آموکساپین (ماجور, محتمل)

آپریندین (ماجور, از نظر تئوری)

آرسنیک تری اکساید (ماجور, از نظر تئوری)

آستمیزول (ماجور, از نظر تئوری)

آتراکوریوم (متوسط, محتمل)

آزیمیلید (ماجور, از نظر تئوری)

بپریدیل (منع مصرف, از نظر تئوری)

برتیلیوم (ماجور, از نظر تئوری)

کلرال هیدرات (ماجور, از نظر تئوری)

کلروکین (ماجور, از نظر تئوری)

کلروپرومازین (ماجور, از نظر تئوری)

سیزاپراید (منع مصرف, از نظر تئوری)

سیس آتراکوریوم (ماجور, محتمل)

کلاریترومایسین (ماجور, از نظر تئوری)

دزیپرامین (ماجور, محتمل)

دیبنزپین (ماجور, محتمل)

دیلتیازم (ماجور, محتمل)

دیزوپرامید  (منع مصرف, از نظر تئوری)

دوفتیلاید (ماجور, از نظر تئوری)

دولاسترون (ماجور, از نظر تئوری)

دوگزاکوریوم  (ماجور, محتمل)

دوکسپین (ماجور, محتمل)

دروپریدول (ماجور, از نظر تئوری)

انکائینید (ماجور, از نظر تئوری)

اریترومایسین (ماجور, از نظر تئوری)

فلکائینید (ماجور, از نظر تئوری)

فلوکونازول (ماجور, از نظر تئوری)

فلوکستین (ماجور, از نظر تئوری)

فسکارنت (ماجور, از نظر تئوری)

هالوفانترین (ماجور, از نظر تئوری)

هالوپریدول (ماجور, از نظر تئوری)

هیدرومورفن (ماجور, از نظر تئوری)

هیدروکینن (ماجور, از نظر تئوری)

ایبوتیلاید (ماجور, از نظر تئوری)

ایمی پرامین (ماجور, محتمل)

ایزونیازید (متوسط, محتمل)

ایزادیپین (ماجور, از نظر تئوری)

لابتولول (متوسط, محتمل)

لوومتادیل  (ماجور, از نظر تئوری)

لیدوفلازین (ماجور, از نظر تئوری)

لورکائینید (ماجور, از نظر تئوری)

مفلوکین (ماجور, از نظر تئوری)

مزوریدازین (منع مصرف از نظر تئوری)

میواکوریوم (ماجور, از نظر تئوری)

نورتریپتیلین (ماجور, محتمل)

اکترئوتاید (ماجور, از نظر تئوری)

اندانسترون (ماجور, از نظر تئوری)

اکسی کدون (ماجور, از نظر تئوری)

پانکرئنیوم (ماجور, از نظر تئوری)

پنتامیدین (ماجور, از نظر تئوری)

پیموزاید (ماجور, از نظر تئوری)

پیپکرونیوم (متوسط, محتمل)

پیرمنول (ماجور, از نظر تئوری)

پراجمالین (ماجور, از نظر تئوری)

پروبوکل (ماجور, از نظر تئوری)

پروکائین آمید (ماجور, از نظر تئوری)

پروکلرپرازین  (ماجور, از نظر تئوری)

پروپافنون (ماجور, از نظر تئوری)

پروتریپتیلین (ماجور, محتمل)

کوئتیاپین (ماجور, از نظر تئوری)

کینیدین (ماجور, از نظر تئوری)

ریسپریدون (ماجور, از نظر تئوری)

رکرونیوم (متوسط, اثبات شده)

سماتیلاید (ماجور, از نظر تئوری)

سرتیندل (ماجور, از نظر تئوری)

سوتالول (ماجور, از نظر تئوری)

اسپیرامایسین (ماجور, از نظر تئوری)

سینت جانز ورت (ماجور, محتمل)

سولفامتوکسازول (ماجور, از نظر تئوری)

سولتوپراید (ماجور, از نظر تئوری)

تدیسامیل (ماجور, از نظر تئوری)

تلیترومایسین (ماجور, از نظر تئوری)

ترفنادین (منع مصرف از نظر تئوری)

تیوریدازون (منع مصرف از نظر تئوری)

تریفوپرازین (ماجور, از نظر تئوری)

تری متوپریم  (ماجور, از نظر تئوری)

تریمیپرامین (ماجور, محتمل)

توبوکورارین (ماجور, محتمل)

وازوپرسین (ماجور, از نظر تئوری)

وکورونیوم (متوسط, اثبات شده)

زیپرازیدون (منع مصرف, از نظر تئوری)

زوتپین (ماجور, از نظر تئوری)

مصرف در بارداری وشیر دهی:

رده بارداری: B

ریسک برای نوزاد نمی توان رد کرد.

فارماکوکنیتیک و فار ماکودینامیک

شروع اثر: پاسخ اولیه: بیهوشی، استنشاقی: 7 تا 10 دقیقه. با استنشاق انفلوران 2 تا 5/4 درصد، بیهوشی جراحی طی 7 تا 10 دقیقه ایجاد می شود.

طول اثر:تک دوز: بیهوشی، استنشاقی 5 دقیقه (بعد از قطع دارو). برگشت هوشیاری بعد از قطع بیهوشی در کمتر از 5 دقیقه اتفاق می افتد.

متابولیسم: متابولیسم کبدی، 5/2 تا 10 درصد. انفلوران به مقدار کمی متابولیزه می شود (5/2 تا 10 درصد). تقریباً 5/8 درصد انفلوران توسط اکسیداسیون کبدی متابولیزه می شود. به نظر می رسد که در بیماران هایپرتیروئید انفلوران بیشتر متابولیزه می شود؛ اهمیت بالینی این یافته مشخص نیست. هر چه غلظت انفلوران بالاتر باشد درصدی که متابولیزه می شود کاهش می یابد.

زمان پیک پلاسمایی: 20 دقیقه

دفع:کلیوی، انفلوران به دنبال متابولیسم دفع می شود.

سایر راه ها، ریه 80 تا 90 درصد

تهیه وتنظیم:دکتر یاسمن ساعی

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.