توضیحات

نام ژنریک دارو: Everolimus

اورولیموس

دسته ی دارویی:

داروی آنتی نئوپلاستیک، مهار کننده mTOR کیناز ؛ داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی؛ مهار کننده mTOR کیناز

هشدار دارویی/ Us Boxed Warning:

سرکوب سیستم ایمنی:

استعدا بیمار برای ابتلا به عفونت و احتمال ایجاد بدخیمی را افزایش می دهد, مانند لنفوم و سزطان پوست، که ممکن است باعث سرکوب سیستم ایمنی شود.

ترومبوز گرافت کلیه:

با این دارو افزایش ریسک ترومبوز شریان و ورید کلیه که باعث از دست رفتن گرفت شود گزارش شده است، به طور عمده در طی 30 روز پس از پیوند.

سمیت کلیه:

با استفاده از دوز استاندارد سیکلوسپورین در ترکیب با اورولیموس ریسک سمیت کلیه افزایش می یابد. بنابراین برای کاهش اختلال عملکرد کلیه در استفاده ترکیب این دارو ها باید دوز سیکلوسپورین کاهش داده شود. اهمیت دارد که سطح تراف داروهای سیکلوسپورین و اورولیموس پایش شود.

مورتالیتی در بیماران پیوند قلب:

در کارآزمایی های بالینی پیوند قلب دنووو، در بیمارانی که رژیم ایونوساپرسیو تراپی دریافت کرده بودند با یا بدون رژیم القا، در طی 3 ماه اول بعد از پیوند مورتالیتی، اغلب به علت عفونت های جدی، افزایش یافته است. استفاده از دارو در بیماران پیوند قلب توصیه نمی شود.

نام تجاری در آمریکا:

آفینتور، آفینتور دیسپرز، زورترس

نام تجاری در کانادا:

آفینتور، آفینتور دیسپرز

اشکال دارویی موجود:

 • قرص، خوراکی:

آفینتور: 2.5mg,5mg, 0.75mg,10mg

زورترس:، 1 mg0.25mg, 0.5mg, 0.75mg

 • قرص قابل حل: خوراکی:

آفینتور دیسپز: 2mg, 3mg, 5mg

موارد مصرف:

 • سرطان سینه، پیشرفته( فقط آفینتور): درمان سرطان سینه پیشرفته با رسپتور هورمونی مثبت، HER-2 منفی در خانم بعد از سن یائسگی (در ترکیب با اگزمستان و بعد از شکست درمانی با لتروزول و آناسترزول)
 • تومور های نورواندوکرین (فقط آفینتور): درمان تومور پانکراتیک نورواندوکرین به صورت های پیشرفت موضعی، متاستاتیک یا پیشرونده غیر قابل ریزکت کردن؛ درمان تومور های نورواندوکرین ریه یا غیر عملکردی دستگاه گوارش، به صورت پیشرونده، تمایز یافته دربیمارنی که تومور آنها قابل ریزکت کردن نباشد، پیشرفته موضعی یا متاستاتیک

محدودیت مصرف: برای درمان تومور های کارسینوئید با عملکرد اندیکاسیون ندارد.

 • رنال آنژیومیولیپوما به همراه توبرکولوس اسکلروزیس (فقط آفینیتور): درمان رنال آنژیومیولیپوما به همراه توبرکولوس اسکلروزیس که نیاز به جراحی اورژانسی نداشته باشد.
 • رنال سل کارسینوما (فقط آفینیتور): درمان رنال سل کارسینوما پیشرفته بعد از شکست درمان با سانیتینیب یا سورافنیب
 • ساب اپندیال جاینت سل کارسینوما (فقط آفینیتور یا آفینیتور دیسپرز): درمان ساب اپندیال جاینت سل کارسینوما در ارتباط با TSC که نیازمند مداخله باشد، اما نمی توان با ریزکت کردن آن را به طور کامل نمود.
 • پیوند کبد (فقط زورتس): پیشگیری از رد پیوند کبد (در ترکیب با کورتیکواستروئید ها و کاهش دوز تاکرولیموس، اورلیموس نباید زودتر از 30 روز بعد از پیوند تجویز شود)
 • پیوند کلیه (فقط زورترس): پیشگیری از رد ارگان در بیماران پیوند کلیه با ریسک ایمونولوژیک کم تا متوسط (در ترکیب با القای بازیلیکسیمب و مصرف همزمان با کورتیکواستروئید و کاهش دوز سیکلوسپورین)

مقدار مصرف:

بزرگسالان

قرص ها (آفینیتور، زورترس) و قرص ها برای سوسپانسیون خوراکی (آفینیتور دیسپرز) قابل تعویض با یکدیگر نیستند؛ آفینیتور دیسپرز فقط برای درمان TSC مرتبط با تشنج های partial-onse و مرتبط با SEGA کاربرد دارد، در ترکیب با پایش درمانی. برای رسیدن به دوز مورد نظر فرمولاسیون ها را ترکیب نکنید.

 • سرطان سینه پیشرفته با رسپتور هورمونی مثبت، HER-2 منفی: خوراکی: 10mg یکبار در روز (در ترکیب با اگزمستان)، درمان را تا زمان پیشرفت بیماری یا سمیت غیر قابل توجیه ادامه دهید.
 • تومور های نورواندوکرین (گوارش، ریه، یا با منشاء پانکراس)، پیشرفته: خوراکی: 10mg یکبار در روز، درمان را تا زمان پیشرفت بیماری یا سمیت غیر قابل توجیح ادامه دهید.
 • رنال آنژیومیولیپوما: خوراکی: 10mg یکبار در روز، درمان را تا زمان پیشرفت بیماری یا سمیت غیر قابل توجیح ادامه دهید.

رنال سل کارسینوما: خوراکی: 10mg یکبار در روز، درمان را تا زمان پیشرفت بیماری یا سمیت غیر قابل توجیح ادامه دهید.

رنال سل کارسینوما، پیشرفته(تایید نشده و دوز در ترکیب با دارو): خوراکی: 5mg یکبار در روز (در ترکیب با لنواتینیب)، درمان را تا زمان پیشرفت بیماری یا سمیت غیر قابل توجیح ادامه دهید.

 • پیوند کبد، پیشگیری از رد پیوند (حداقل 30 روز بعد از پیوند شروع شود): خوراکی: اولیه: 1mg دو بار در روز در ترکیب با تاکرولیموس (کاهش دوز نیاز است) و کورتیکواستروئید؛ در صورت نیاز تنظیم دوز با فواصل 4 تا 5 روز انجام شود (از تنظیم دوز قبلی) بر اساس غلظت سرمی دارو، تحمل پذیری و پاسخ.

اگر سطح سرمی کمتر از 3ng/mL باشد: کل دوز روزانه را 2 برابر کنید (از قدرت دارویی موجود استفاده نمایید)

اگر در دو تا اندازه گیری پشت سر هم سطح تراف بیشتر از 8ng/mL باشد: دوز را به مقدار 0.25mg دو بار در روز کاهش دهید.

 • پیوند کلیه، پیشگیری از رد پیوند: خوراکی: دوز اولیه: دو بار در روز (در ترکیب با القای بازیلیکسیمب، سیکلوسپورین (کاهش دوز نیاز است) و یک کورتیکواستروئید)؛ در صورت نیاز دوز نگهدارنده را با فاصله زمانی 4 تا 5 روز تنظیم کنید (از تنظیم دوز قبلی) بر اساس غلظت سرمی، تحمل پذیری و پاسخ.

اگر سطح سرمی کمتر از 3ng/mL باشد: کل دوز روزانه را 2 برابر کنید (از قدرت دارویی موجود استفاده نمایید)

اگر در دو تا اندازه گیری پشت سر هم سطح تراف بیشتر از 8ng/mL باشد: دوز را به مقدار 0.25mg دو بار در روز کاهش دهید.

SEGA (دوزینگ بر اساس BSA است): خوراکی:

دوز اولیه: 4.5mg/m2 یکبار در روز؛ دارو را تا پیشرفت بیماری یا سمیت غیر قابل توجیح ادامه دهید.

پایش سطح درمان: 2 هفته بعد از شروع درمان یا بعد از تعدیل درمان، شروع یا تغییر در درمان همزمان القا کننده یا مهار کننده CYP3A4/P-glycoprotein ، تغییر در عملکرد کبد، یا تغییر شکل دارویی بین قرص و قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی سطح تراف را ارزیابی کنید؛ در صورت نیاز دوز نگهداره را با فواصل 2 هفته تنظیم کنید برای دست یابی و حفظ سطح تراف بین 5 و15ng/mL ؛ وقتی که دوز پایدار حاصل شد و در صورتی که در طی درمان BSA ثابت باشد، سطح تراف را هر 6 تا 12 ماه پایش کنید ( هر 3 تا 6 ماه تغییر BSA را پایش کنید).

 • تومور کارسینوئید، پیشرفته (مورد مصرف تایید نشده): خوراکی: 10mg یکبار در روز (در ترکیب با اکترئوتاید LAR ) تا زمان پیشرفت بیماری یا ایجاد سمیت.
 • پیوند قلب (بزرگتر مساوی 3 ماه بعد از پیوند) (مورد مصرف تایید نشده): خوراکی: دوز اولیه: دو بار در روز؛ دوز اورولیموس را بر اساس سطح تراف اورولیموس تنظیم کنید. وقتی دوز 3mg/day در ترکیب با ATG (خرگوش) استفاده شود مورتالیتی افزایش می یابد.
 • پیوند ریه (بعد از یک ماه از پیوند) (مورد مصرف تایید نشده): خوراکی: دوز اولیه: دو بار در روز؛ دوز اورولیموس را بر اساس سطح تراف دارو تنظیم کنید.

بیماران سیستیک فیبروزیس دریافت کننده پیوند ریه: از آنجایی که فرآهمی زیستی و جذب کاهش می یابد؛ شروع کردن دارو با دوز 1.25 to 2mg در نظر گرفته شود؛ حداقل 30 دقیقه قبل از وعده غذا و یک مکمل لیپاز استفاده شود.

 • ماکروگلوبولینمیا ی والدرستروم، مورد عود یا مقاوم (مورد مصرف تایید نشده): خوراکی: 10mg یکبار در روز تا زمانی که بیماری پیشرفت کند یا سمیت بروز کند.

تنظیم دوز برای مصرف همزمان با القا کننده یا مهار کننده های CYP3A4 و یا مهار کننده P-gp :

سرطان سینه، تومور های نورواندوکرین، RCC ، رنال آنژیومیولیپوما:

 • القا کننده های CYP3A4/P-gp: القا کننده های قوی:

از تجویز همزمان با القا کننده ها ی CYP3A4/P-gpاجتناب شود (مانند، کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی توئین، ریفابوتین، ریفامپین، ریفاپنتین، سینت جانز ورت)؛ در صورتی که نمی توان از تجویز همزمان این دارو ها اجتناب نمود، دو برابر کردن دوز اورولیموس در نظر گرفته شود؛ مقدار دوز افزایشی با مقدار 5mg یا کمتر را در نظر بگیرید، با پایش دقیق. اگر داروی القا کننده قوی آنزیم CYP3A4/P-gpقطع شود، 3 تا 5 روز برای کاهش دوز اورولیموس به دوز قبل از تجویز داروی القا کننده CYP3A4/P-gp صبر کنید.

 • مهار کننده های CYP3A4/P-gp :

مهار کننده های قوی: از تجویز همزمان با مهار کننده های قوی CYP3A4/P-gp اجتناب شود

مهار کننده متوسط CYP3A4/P-gp:دوز اورولیموس را به 2.5mg یکبار در روز کاهش دهید؛ ممکن است بر اساس تحمل بیمار افزایش دوز از 2.5mg به 5mg یکبار در روز افزایش داده شود. وقتی داروی مهار کننده متوسط قطع می شود، 2 تا 3 روز برای افزایش دوز اورولیموس به دوز شروع توصیه شده یا به دوز قبل از شروع مهار کننده متوسط صبر کنید.

پیوند کلیه:

تنظیم دوز ممکن است بر اساس غلظت سرمی اورولیموس نیاز باشد.

SEGA و TSC مرتبط با تشنج های partial-onse :

 • القا کننده های CYP3A4/P-gp : القا کننده های قوی:

دو برابر کردن دوز اورولیموس با افزایش 5 mg ،که ممکن است چند افزایش مورد نیاز باشد.اضافه شدن یک القا کننده ی قوی CYP3A4 در بیماری که در حال حاضرالقا کننده ی قوی CYP3A4 دریافت می کند ممکن است نیاز نباشد تا تعدیل دوز صورت گیرد.در طول شروع وقطع القا کننده غلظت ها را ارزیابی نمایید اگر داروی القا کننده قوی CYP3A4/P-gp قطع شد،5 روز اجازه دهید برای سپری شدن زمان به قبل از کاهش اورولیموس به دوز مورد استفاده قبل از شروع القاء CYP3A4 / P-gp

 • مهار کننده های 3A4/P-gp:

مهار کننده های قوی: از تجویز همزمان مهار کننده های قوی 3A4/P-gp

مهار کننده متوسط 3A4/P-gp:

در حال حاضر مهار کننده متوسط 3A4/P-gp استفاده می کند و قرار است داروی اورولیموس را شروع کند: 2.5mg/m2 یکبار در روز.

در حال حاضر اورولیموس را استفاده می کند و قرار است داروی مهار کننده cyp3A4/P-gp دریافت کند: کاهش دوز اورولیموس تا %50؛ اگر برای بیماری که شکل دارویی با کمترین قدرت را استفاده می کند کاهش دوز نیاز باشد، اوورولیموس را یک روز درمیان تجویز نمایید.

قطع داروی مهار کننده متوسط 3A4/P-gp بعد از مصرف همزمان آن با اورولیموس: داروی مهار کننده متوسط را قطع کنید و برای برگرداندن دوز اورولیموس به دوز قبل از شروع مهار کننده متوسط 2 تا 3 روز صبر کنید.

پایش درمانی دارو: سطح تراف را 2 هفته بعد از شروع اورولیموس یا تعدیل دوز آن؛ یا شروع یا تغییر ردمان همزمان با داروی مهار کننده 3A4/P-gp ارزیابی کنید؛ در صورت نیاز دوز نگهدارنده را تنظیم کنید به فواصل 2 هفته برای دست یابی و حفظ غلظت تراف بین 5 and 15ng/ml .

سالمندان

ارجاع به دوزینگ بزرگسالان

در نارسایی کلیوی

نیاز به تنظیم دوز ندارد.

در نارسایی کبدی

 • اختلال عملکرد خفیف:

سرطان سینه، تومور نورواندوکرین، RCC ، TSC مرتبط با رنال آنژیومیولیپوما: کاهش دوز به 7.5mg یکبار در روز؛ در صورتی که تحمل نشود، ممکن است دوز به 5mg در روز کاهش داده شود.

پیوند کبد یا کلیه: کاهش دوز اولیه تا %33؛ سپس دوز برای هر فرد باید بر اساس پایش درمانی دارو (غلظت تراف تارگت: 3 to 8ng/ml ).

SEGA و TSC مرتبط با تشنج های partial-onse : ممکن است برای دوز اولیه نیازی به تنظیم نباشد؛ سپس دوز بر اساس پایش درمانی دارو تنظیم می شود (دو هفته بعد از شروع ، تعدیل دوز، یا بعد از هر تغییری در وضعیت کبدی پایش کنید؛ غلظت تراف هدف: 5 to 15 ng/ml )

 • اختلال عملکرد متوسط (چایلد پاف کلاس B ):

سرطان سینه، تومور نورواندوکرین، RCC ، TSC مرتبط با آنژیومیولیپوما کلیه: کاهش دوز به 5mg یکبار در روز؛ اگر تحمل نشد، ممکن است به 2.5mg یکبار در روز کاهش داده شود.

پیوند کبد یا کلیه: دوز اولیه را تا %50 کاهش دهید؛ دوز هر فرد را سپس بر اساس پایش درمانی دارو تنظیم کنید ( غلظت تراف هدف: 3 to 8 ng/ml ).

SEGA و TSC مرتبط با تشنج های partial-onse : تنظیم دوز اولیه ممکن است نیاز نباشد؛ تنظیم دوز بعدی بر اساس پایش درمانی دارو است (دو هفته بعد از شروع ، تعدیل دوز، یا بعد از هر تغییری در وضعیت کبدی پایش کنید؛ غلظت تراف هدف: 5 to 15 ng/ml ).

نحوه ی مصرف:

ممکن است با یا بدون غذا مصرف شود؛ برای کاهش در تغییرات، الگوی مصرف از نظر مصرف با غذا یا بدون غذا باید ثابت باشد.اگر مصرف دارو با برند آفینیتور فراموش شود، می تواند تا سپری شدن 6 ساعت از زمان اصلی مصرف استفاده شود؛ اگر بیش از 6 ساعت گذشته باشد، دوز بعدی در زمان مشخص مصرف دوز باید استفاده شود.

نحوه ی تجویز دارو:

قرص ها: کل قرص با یک لیوان آب میل شود. از شکستن، جویدن و خرد کردن قرص خودداری شود. از تماس با قرص های شکسته شده یا خرد شده اجتناب کنید.

قرص ها برای تهیه سوسپانسیون خوراکی: فقط به صورت سوسپانسیون تجویز نمایید. بلافاصله بعد از تهیه مصرف نمایید؛ اگر بعد از 60 دقیقه از آماده سازی استفاده نشد دور بریزید. سوسپانسیون را فقط در آب تهیه کنید. قرص ها را نشکنید و خرد نکنید.

 

عوارض جانبی:

پیوند: واکنش ها در پیوند کبد و کلیه رخ می دهد مگر اینکه در مورد خاصی اشاره شده باشد.

بیش از %10 :

قلبی عروقی: ادم محیطی، پرفشاری خون

سیستم اعصاب مرکزی: سردرد، بی خوابی، درد ناشی از جراحی

اندوکرین و متابولیک: دیابت ملیتوس، هایپرکلسترولمی، هایپرکالمی، هایپومنیزیمی، هایپوفسفاتمی، هایپرگلایسمی، هایپوکالمی.

دستگاه گوارش: یبوست، تهوع، اسهال، درد شکم.

دستگاه ادراری تناسلی: عفونت مجاری ادراری، هماچوری، دیزوری،

هماتولوژیک و انکولوژیک: آنمی، لکوپنی

عفونت: عفونت، عفونت ویرال، عفونت باکتریال، هپاتیت C .

موضعی: در محل برش جراحی

عصبی عضلانی و اسکلتی: درد اندام و درد پشت

کلیه: افزایش کراتینین سرم

تنفسی: عفونت دستگاه تنفس فوقانی

متفرقه: مشکلات زخم بعد از جراحی (شامل هرنی محل برش جراحی، لنفوسل، سروما، wound dehiscence )، تب

1 تا %10 :

قلبی عروقی: کریز پرفشاری خون، آنژین قفسه صدری، فیبریلاسیون دهلیزی، نارسایی قلبی، احساس ناراحتی در قفسه سینه، ترومبوز ورید عمقی، ادم، افت فشار خون، تپش قلب، آمبولی ریه، تنگی شریان کلیه، سنکوپ، تاکی کاردی، ترومبوز وریدی

سیستم اعصاب مرکزی: خستگی، بی قراری، لرز، افسردگی، گیجی، خواب آلودگی، توهم، همی پارزی، هایپواستزیا، لتارژی، malaise ، میاسنتی، نورآلژیا، درد، پارستزی

پوست: acneiform eruption ، آکنه وولگاریس، آلوپسی، سلولیت، تعرق، فولیکولیت، هایپرتریکوزیس، تعریق شبانه، انیکومایکوزیس، خارش، راش پوستی، تینا پدیس

اندوکرین و متابولیک: اسیدوز، آمنوره، تظاهر کوشینگوئید، کمبود سیانوکوبالامین، دهیدریشن، احتباس مایع، نقرس، هیرسوتیسم، هایپرکلسمی، هایپرپاراتیروئیدی، هایپرتریگلیسریدمی، هایپراورسمی، هایپوکلسمی، هایپوگلایسمی، هایپوناترمی، کمبود آهن، کیست تخمدان

دستگاه گوارش: استوماتیت، دیس پلازی، درد قسمت بالای شکم، اتساع شکم، آنورکسی، کاهش اشتها، دیس فاژی، دیسترس اپی گاستریک، نفخ، گاستروانتریت، بیماری ریفلاکس معده مری، هایپرپلازی لثه، هماتمز، هموروئید، انسداد روده، کاندیدیا دهان، هرپس دهانی، زخم مخاط دهان، افیوژن پریتوئن، پریتونیت

دستگاه ادراری تناسلی: اختلال نعوظ، اسپاسم مثانه، آبسه پری نفریک، هماتوم پرینفریک، پولاکی یوری،پروتئین یوری، پیوری، ادم اسکروتوم، یورتریت، احتباس ادراری، اورژانس ادراری

هماتولوژیک و انکولوژیک: نئوپلاسم، لکوسیتوز، لنفادنوپاتی، لنفوریا، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، ترومبوسیتمی

کبد: غیر طبیعی شدن تست عملکرد کبد، آسیت، هپاتیت، افزایش آنزیم های کبدی، افزایش آلکالین فسفاتاز سرم، افزایش بیلی روبین

بیش حساسیتی: آنژیوادم

عفونت: ویروس BK ، باکتریمی، کاندیدیازیس، عفونت ویروس هرپس، آنفلوانزا، سپسیس، عفونت زخم

عصبی عضلانی و اسکلتی: ترمور، آرترالژی، تورم مفصل، اسپاسم عضله، درد عضلانی اسکلتی، میالژی، استئومیلیت، استئونکروز، استئوپروز، اسپوندیلیت، ضعف

چشم: تاری دید، کاتاراکت، کانژیکتیویت

کلیه: هیدرونفروز، افزایش نیتروژن اوره خون، نفریت اینترستیشیال، پلی اوری، پیلونفریت، نارسایی کلیه (حاد)، کمبود عملکرد کلیه، نکروز توبول کلیه

تنفسی: سرفه، آتلکتازی، برونشیت، دیس پنه، اپیستاکسی، عفونت دستگاه تنفس تحتانی، احتقان بینی، نازوفارنژیت، درد اروفاریتجیال، پلورال افیوژن، پنومونی، ادم ریه، رینوره،احتقان سینوس، سینوزیت، ویزنگ

آنتی نئوپلاستیک:کاربرد های درمانی آنتی نئوپلاستیک شامل رسپتور هورمونی مثبت پیشرفته، NET پیشرفته غیر عملکردی با منشاء دستگاه گوارش یا ریه، سرطان سینه HER-2 منفی (advanced HER-2 positive BC) ، تومور نورواندوکرین پانکراتیک (PNET) ، RCC ، آنژیومیولیپوم کلیه و TSC و SEGA .

بیش از %10 :

قلبی عروقی: ادم، ادم محیطی، پر فشاری خون

سیستم اعصاب مرکزی: malaise ، خستگی، سردرد، میگرن، مشکلات رفتاری، بی خوابی، گیجی

پوست: راش پوستی، سلولیت، آکنه ولگاریس، بیماری ناخن، خارش، گزرودرما

اندوکرین و متابولیک: هایپرکلسترولمی، کاهش بی کربنات سرم، هایپرگلایسمی، هایپرترگلیسریدمی، هایپوفسفاتمی، کاهش کلسیم سرم، هایپوکالمی، هایپوآلبومینمی، آمنوره

دستگاه گوارش: استوماتیت، اسهال، درد شکم، کاهش اشتها، تهوع، استفراغ، کاهش وزن، بی اشتهایی، dysgeusia ، موکوزیت، یبوست، خشکی دهان

دستگاه ادراری تناسلی:عفونت ادراری، منس نامنظم

هماتولوژیک و انکولوژیک: افزایش گلوکز پلاسما در حالت ناشتا، طولانی شدن زمان PTT ، آنمی، لنفوسایتوپنی، ترومبوسیتوپنی ،لکوپنی، نوتروپنی

کبد: افزایش آلکالین فسفاتاز سرم، افزایش AST سرم، افزایش ALT سرم

عفونت: عفونت

نوروماسکولار و اسکلتی: ضعف، آرترالژی، درد پشت، درد اندام

کلیه: افزایش کراتینین سرم

تنفسی: عفونت دستگاه تنفس، سرفه، نازوفارنژیت، رینیت، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، دیس پنه، اپیستاکسی، پنومونیت، درد اوروفارینجیال

متفرقه: تب

1 تا %10 :

قلبی عروقی: درد قفسه سینه، تاکی کاردی، نارسایی قلبی، ترومبوز ورید عمقی

<p dir="RTL" style="te

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.