توضیحات

دسته ی دارویی:

آنتی پلاکت

 

هشدار دارویی/ Us Boxed Warning:

ریسک خونریزی:

Ticagrelor همچون دیگر داروهای آنتی پلاکتی می تواند منجر به خونریزی قابل توجه وگاه مرگ آور شود.

نباید از این دارو در بیماران با خونریزی پاتولوژیک فعال یا سابقه ی خونریزی داخل جمجمه استفاده کرد.

Ticagrelor نباید در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر قلب (CABG)مورد استفاده قرار بگیرد.

در صورت امکان خونریزی را بدون قطع Ticagrelorکنترل نمایید.قطع دارو باعث افزایش خطر ابتلا به حوادث قلبی-عروقی می شود.

 

دوز آسپیرین واثربخشی Ticagrelor:

به هنگام استفاده از ticagrelor در کنار آسپیرین، دوزهای بالاتر از mg 100 از آسپیرین کارایی ticagrelor را کاهش دهد و باید از مصرف دوزهای بالاتر از mg 100 از آسپیرین در حضور ticagrelor اجتناب کرد.

 

نام تجاری در آمریکا وکانادا:

  • Brilinta

اشکال دارویی موجود:

قرص خوراکی :60mg،90mg

 

موارد مصرف:

Acute cronary syndrome: میزان مرگ و میر کادیوواسکولار، MI و stroke در بیمارانی که دچار ACS شده­اندیا سابقه ی MIدارندبا مصرف ticagrelor کاهش یافته است. Ticagrelor همچنین میزان ترومبوز ناشی از استنت را در بیمار با ACS که استنت گذاری کرده اند کاهش می دهد.

مصارف تایید نشده:

در NSTE-ACS، برای بیمارانی که به آسپیرین آلرژی دارند.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان

سندرم حاد کرونری(ACS): NSTE-ACS، STEMI:خوراکی،NG :به صورت دوز بارگذاری 180 mg (همراه آسپیرین با دوز بارگزاری325 میلی گرم؛ اگر تاکنون آسپیرین دریافت نکرده است) و سپس به فاصله 12 ساعت از دوز بارگذاری دوز نگهدارنده با مقدار mg 90 دو بار در روز(همراه با آسپیرین با دوز 75 تا 100می لی گرم در روز یا 81 میلی گرم در روز) خواهد بود. ادامه ی درمان بعد از شروع دارو با ticagrelor تا 12 ماه صورت می گیرد.بعد از 12 ماه از شروع درمان دوز دارو به 60 میلیگرم دوبار در روز کاهش می یابد.

مدت مصرف ticagrelor ( در ترکیب با آسپیرین) بعد از جایگذاری استنت(از نوع فلزی [BMS] یا داروی [DES] ):حداقل 12 ماه ،در بیماران با اسنتت DES که در خطر بالای خونریزی یا خونریزی قابل توجه به علت دریافت رژیم دوآنتـی پلاکتی قرار دارند ممکن است قطع ticagrelor بعد از 6 ماه درمان منطقی به نظر برسد.

تغییر دارو از کلوپیدوگرل به ticagrelor: در مواقعی که تغییر دارو از کلوپیدوگرل به ticagrelor صورت می گیرد اولین دوز ticagrelor 24 ساعت بعد از آخرین دوز کلوپیدوگرل وبا دوز mg 90 دو بار در روز شروع می شود و اگر این تغییر دارو در فاز حاد ACS صورت پذیرد مخصوصاً در بیمارانی که به کلوپیدوگرل non responseive بوده اند ممکن است شروع دارو با mg 180 ticagrelor به صورت دوز بارگذاری و سپس به mg 90 دو بار در روز در ادامه درمان، گزینه مناسب تری باشد. در مطالعه ی یکسویه کور روی بیماران با سندرم حاد کرونری تحت درمان با کلوپیدوگرل که داروی آنها به ticagrelor بدون دوز بارگذاری همراه بوده در مقایسه با افرادی که دوز بارگذاری را دریافت کرده اند ،کاهش میزان مهر پلاکتی را تجربه کردند.

نکته:به طور کلی، اثرات تغییر دارو به ticagrelor در یک مهار مطلق تجمع پلاکتی 26.4%افزایش می یابد.

 

سالمندان

مشابه دوز بزرگسالان

 

در نارسایی کلیوی

تنظیم دوز نیاز نیست

در همودیالیز:قابل دیالیز شدن نیست

 

در نارسایی کبدی

نارسایی خفیف:تنظیم دوز نیاز نیست

نارسایی متوسط :بر اساس بروشور شرکت سازنده تنظیم دوز در نظر گرفته نشده است(مطالعه نشده است)،گرچه تحت متابولیسم کبدی قرار می گیرد؛با احتیاط مصرف شود.

نارسایی شدید:از مصرف آن اجتناب شود.

 

نحوه ی مصرف :

مصرف دارو بدون توجه به وعده غذایی صورت گیرد. برای بیمارانی که قادر به بلعیدن دارو نیستند می­توان قرص را خورد کرده و با آب مخلوط نموده و به شکل سوسپانسیون برای بیمار تجویز کرد، سوسپانسیون تهیه شده را می­توان از طریق No tube هم به بیمار تجویز کرد. نکته قابل توجه این است که بعد از مصرف سوسپانسیون تهیه شده یکبار دیگر ظرف حاوی سوسپانسیون را با آب پر کرده، هم میزنیم تا اگر باقی مانده­ای از دارو در ظرف به جا مانده است دوباره به شکل سوسپانسیون درآمده و برای بیمار تجویز شود.

 

عوارض جانبی:

10% < :

تنفسی: دیسپنه

%1 تا 10% :

قلبی-عروقی:ناهنجاری ECG(توقف بطنی)،سنکوپ

سیستم اعصاب مرکزی:گیجی،کاهش هوشیاری

گوارشی:تهوع

خونی:خونریزی عمده ،خونریزی جزئی

کلیوی:افزایش کراتینین سرم(گذرا،با مکانیسم ناشناخته)

تکرار بروز عارضه نامشخص:غدد درون ریز و متابولیتی:افزایش اسید اوریک

1%< :

آنژیوادم،برادی کاردی،نقرس،واکنش های حساسیتی،راش پوستی

 

موارد منع مصرف:

واکنش hypersensitivity به دارو و یا هر کدام از اجزای فرمولاسیون ،مواردی که خونریزی پاتولوژیک حاد دارد (به طور مثال زخم معده، خونریزی داخل جمجمه) و یا بیمارانی که سابقه خونریزی داخل جمجمه دارند

در بروشور کانادایی دارو (نه آمریکایی) عنوان شده که از مصرف دارو در نارسایی متوسط تا شدید کبدی و یا مصرف همزمان دارو با مهار کننده­های قوی CYP3A4 به طور مثال کتوکنازول، کلاریترومایسین، ریتوناوید، آتازاناویر، نفازودون اجتناب شود.

 

موارد احتیاط مصرف و نکات مورد توجه:

 

نگرانی های مربوط به عوارض جانبی:

خونریزی:Ticagrelor هم مانند هر داروی آنتی پلاکت دیگری می­تواند ریسک خونریزی را افزایش دهد در نتیجه همانطور که قبلاً هم ذکر شد مصرف آن در خونریزی­های حاد پاتولوژیک ممنوع است و مصرف آن در کنار شرایطی که ریسک خونریزی را افزایش دهد با احتیاط بیشتری صورت گیرد (به طور مثال خونریزی گوارشی اخیر یا عود کننده ، نارسایی متوسط تا شدید کبدی، CABG و یا سایر جراحی ها، استفاده همزمان با وارفارین و NSAIDs، سن بالا و ...) اگر بیماران بعد از عمل آنژیوگرافی کرونری ،PCI،CABG یا سایر جراحی ها دچار افت فشار خون شود حتی اگر دیگر علاِم خونریزی وجود نداشته باشد،باید بهوجود خونریزی شک کرد. در صورت امکان خونریزی را بدون قطع Ticagrelorکنترل نمایید.قطع دارو باعث افزایش خطر ابتلا به حوادث قلبی-عروقی می شود.

برادی آریتمی: توقف های بطنی وبرادی آریتمی ها از جمله:بلاک AV گزارش شده است.در بیماران با بلاک AVدرجه ی دوم وسوم،سندروم sick sinus،سنگوپ مرتبط با برادی کاردی که با pacemaker محافظت نشده است،بیمارانی که از داروهای القاکننده ی برادیکاردی (از جمله: بتابلاکر ها،مهار کننده های کانال های کلسیمی غیر هیدروپیریدینی)استفاده می کنند،باید بااحتیاط دارو را مصرف کنند. در مطالعه ایی، توقف های بطنی 3 ثانیه با ticagrelorبیشتر از کلوپیدوگرل در هفته ی اول بعد از بستری شدن به دنبال ACS دیده شده است.هرچند که بیشتر این توقف های بطنی بدون علامت وگذرا بوده است.

هایپر اوریسمی:باز جذب و انتقال کلیوی اسید اوریک، توسط ticagrelor ومتابولیت فعال آن مهار می­شود و در نتیجه استفاده از آن در افرادی که سابقه آرتریت نقرسی یا هایپر اوریسمی دارد باید با احتیاط صورت گیرد.

تنفسی:Dysmea(اغلب خفیف تا متوسط وگذرا): این عارضه با ticagrelor شایع تر از آسپیرین و کلوپیدوگرل می باشد. Dysmea ناشی از ticagrelor نیازی به قطع دارو نیست و درمان خاصی برای این عارضه صورت نمی­گیرد اغلب این مشکل بعد از یک هفته در بیشتر بیماران برطرف می شود، اما در صورتی که بیمار قادر به تحمل عارضه­ی دارو نباشد، دارو را قطع می­کنیم.

 

نگرانی های مربوط به بیماری:

اختلالات خونریزی:در بیماران مبتلا به اختلالات پلاکتی، اختلالات خونریزی و / یا افزایش خطر خونریزی (مثلا PUD، تروما، یا جراحی) با احتیاط استفاده شود.

اختلالات کبدی:با احتیاط در بیماران دارای اختلال کبدی متوسط (مطالعات محدود) استفاده شود. از مصرف دارودر نارسایی شدید کبدی (مورد مطالعه قرار نگرفته است)اجتناب شود.

اختلالات کلیوی:در طول درمان (با مکانیسم نامشخص) می تواند سطح کراتینین را افزایش دهد؛ لذا عملکرد کلیه باید تحت نظر باشد.

 

اثرات متابولیسم/ترانسپورت دارو:

سوبسترای ماژور CYP3A4

 

موارد مربوط به مصرف هم زمان با داروها

آسپیرین/دیگر NSAIDها: دوز نگهدارنده ی آسپیرین بیش از 100 میلی گرم در روز باعث کاهش اثر ticagrelorمی شود . به هنگام استفاده از ticagrelor در کنار آسپیرین، دوزهای بالاتر از mg 100 از آسپیرین کارایی ticagrelor را کاهش دهد و باید از مصرف دوزهای بالاتر از mg 100 از آسپیرین در حضور ticagrelor اجتناب کرد

 

جمعیت ویژه:

بیماران با خونریزی دستگاه گوارش تحتانی: تعیین قطع دارو درمانی و ومدیریت بیماران با خونریزی حاد دستگاه گوارش تحتانی که از داروهای آنتی پلاکت استفاده می کنند، در افراد مختلف متفاوت است،ریسک خونریزی موجود باید با خطر حوادث ترومبوآمبولیک سنجیده شود. در بیمارانی که درمان آنتی پلاکتی دوگانه(آسپیرین به همراه مهار کننده های رسپتور P2Y12) ویا تک درمانی thienopyridine دریافت می کنند،thienopyridineبه طور کلی باید در اسرع وقت وحداقل در مدت 7 روز با توجه به کنترل خونریزی خطر حوادث قلبی-عروقی مصرف شود(آسپیرین نباید قطع شود)؛با این حال درمان آنتی پلاکتی دوگانه نباید در 90 روز پس از سندرم کرونری حاد یا 30 روز پس از استنت گذاری کرونری قطع شود.

بیماران تحت جراحی: هنگامی که قرار است جراحی CABG انجام شود،در صورت امکان از شروع ticagrelor خودداری شود. دارو راحداقل 5 روز قبل از هر نوع جراحی قطع نمایید(به جز دربیماران با استنت های قلبی ه دوره ی درمان آنتی پلاکتی دوگانه ی خود را کامل نکرده اند،وضعیت خاص بیماران باید با تخصص قلب مورد ارزیابی قرار گیرد).گاید لاین ACCF/AHA STEMIتوصیه کرده در صورت امکان حداقل 24 ساعت قبل از on-pump CABG دارو قطع شود، درصورتی که فواید ریوسکولاریزاسیون بیشتر از رسک خونریزی باشد ،24 ساعت پس از تجویز ticagrelor، off-pump CABG انجام می شود.جراحی های انتخابی غیر قلبی نباید در بیمارانی که نیاز است دریافت درمان آنتی پلاکتی دوگانه30 روز بعد از استنت گذاری فلزی و12 ماه بعد از استنت گذاری دارویی قطع شود،انجام گیرد.در بیماران تحت عمل جراحی اورزانسی غیر قلبی ،4تا 6 هفته بعد از استنت گذاری درمان آنتی پلاکتی دوگانه ادامه می یابددر بیماران با استنت که تحت عمل حراحی قرار می گیرتدنیاز است تادارو های مهار کننده ی P2Y12 (مثل ticagrelor) قطع شده،آسپیرین ادامه یابد و مصرف دارو های مهار کننده ی P2Y12 در اسرع وقت بعد جراحی ادامه یابد.

 

وهمچنین:

قطع درمان: قطع زودهنگام درمان خطر MI،سکته مغزی ومرگ را افزایش می دهد. اگر لازم باشد تا    ticagrelor قطع شود(به علت درمان خونریزی یا جراحی قابل ملاحظه)،دوباره دارو در اسرع وقت شروع شود.مدت زمان درمان به طور کلی براساس نوع استنت کارگذاری شده واینکه ACSدر همان زمان در حال رخ دادن هست یا خیر،تعیین می شود.

 

تداخلات دارویی:

X: القا کننده ها ومهارکننده های قوی CYP3A4، Urokinase

D: آپیکسابان،آسپیرین،دابیگاتران اتکسیلات،دابرافنیب، Edoxaban،گیاهانی با خاصیت آنتی پلاکتی وآنتی گواگولانتی(مثل: Alfalfa, Anise, Bilberry)،لوواستاتین،مورفین(سیستمیک،لیپوزومال)، Pitolisant، Rivaroxaban، St John's Wort،سیمواستاتین

C:داروهایی با خاصیت آنتی پلاکتی(مثل مهار کننده های P2Y12، NSAIDs، SSRIs)،آنتی کواگولانت ها،آتورواستاتین،بوسنتان، سفالوتین،کلاژناز(سیستمیک)،سیکلوسپورین(سیستمیک)، القا کننده ها ومهارکننده های متوسط CYP3A4،داستینیب،دفراسیرون، Deoxycholic Acid،دیگوکسین،فنتانیل،گلوگزآمین،آب گریبفروت، Ivosidenib، Ibrutinib، Limaprost،مولتی ویتامین ها، Obinutuzumab،اسید چرب امگا 3،پنتوکسی فیلین،سالیسیلات ها، Sarilumabt، Siltuximab،Tipranavir Tocilizumab،ویتامین ای سیستمیک

 

مصرف در بارداری وشیر دهی:

در بارداری: این دارو در بارداری رده C است و مطالعه کافی انسانی روی آن صورت نگرفته در خانم­های باردار نتیجه استفاده از آن مشروط بر این است که فواید مصرف دارو برای بیمار بیش از مضرات آن باشد.

در شیردهی: ترشح دارو در شیر نامعلوم است و در نتیجه استفاده از آن در شیردهی توصیه نمی­شود.

 

مکانیسم اثر:

Ticagrelor یک آنتی پلاکت با ساختار سیکلوپنتیل­تری آزول پیریمیدین است که به صورت برگشت پذیر و غیر رقابتی به رسپتور ADP) P2 Y12) در سطح پلاکت متصل شده وبا جلوگیری از فعال شدن واسطه ی ADP توسط کمپلس GPIIb/IIIa باعث کاهش تجمع پلاکتی می شود.

 

پارامترهایی که باید مانیتور شود:

علایم خونریزی،هموگلوبین وهماتوکریت به صورت دوره ایی،عملکرد کلیوی،سطح اسید اوریک (بیماران یا نقرص یا در رسیک هایپریورسمی)،علایم /نشانه های دیس پنه

 

فارماکوکنیتیک و فار ماکودینامیک:

شروع مهار تجع پلاکتی(IPA): mg 180 دوز بارگذاری: حدود 41%در 30 دقیقه (مشابه 600 میلی گرم کلوپیدوگرل در 8 ساعت)

پیک اثر:بیشترین زمان IPA: mg 180 دوز بارگذاری:حدود 88% در 2 ساعت بعد مصرف دارو

طول اثر IPA : mg 180 دوز بارگذاری:87%تا 89% از 2 تا 8 ساعت باقی می ماند.24 ساعت بعد از آخرین دوز باقی مانده مهار تجع پلاکتی 58% می باشد(مشابه دوز نگه دارنده ی کلوپیدوگرل)

جذب :سریع

توزیع:88 لیتر

اتصال پروتئینی:<99%( داروی اصلی ومتابولیت های فعال)

متابولیسم:کبدی و از طریق CYP3A4/5 به متابولیت فعال

فراهمی زیستی:36%

نیمه عمر دارو: داروی اصلی حدود 7 ساعت؛متابولیت فعال حدود 9 ساعت

زمان پیک پلاسمایی:

کل قرص:داروی اصلی:1.5 ساعت؛متابولیت فعال:2.5 ساعت

قرص خورد شده:مصرف خوراکی یا از طریق لوله ی NG: داروی اصلی:حدود 1ساعت؛متابولیت فعال:2 ساعتنکته: غلظت های بالاتر قابل توجهی از دارو ی اصلی ومتابولیت فعال ممکن است در زمان های ابتدایی(0.5 ساعت و1 ساعت به ترتیب) هنگامی که دارو به صورت خورد شده تجویز می شود،ایجاد شود.

دفع:مدفوع(58%)،ادرار(26%).مقدار واقعی داروی اصلی ومتابولیت فعال در ادرار کمتر از 1 %کل داروی تجویز شده می باشد.

تهیه وتنظیم:دکترفاطمه دولت آبادی

داروساز

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.