توضیحات

اطلاعات درخواستی

ترتیب استفاده از قطره ها و پماد های چشمی در تجویز همزمان

سوابق پزشکی

ندارد        

شرح مشکل حال حاضر        

برای بیمار همزمان قطره کلرامفنیکل، اشک مصنوعی و بتامتازون تجویز شده . میپرسند تقدم و تاخر ریختن فراوردهایشان به چه صورت باید باشد؟

سوابق دارویی

ندارد

داروهای حال حاضر

قطره های چشمی کلرامفنیکل، اشک مصنوعی و بتامتازون

سوال فرموله شده با استفاده از شرح حال و اطلاعات بیمار(سوال نهایی)

تقدم و تاخر استفاده از فراورده های چشمی در تجویز همزمان به چه صورت است؟"

پاسخ      

تقدم و تاخر استفاده از فراورده های چشمی در مصرف هم زمان:

1. Local anaesthetics ,Miotics, Mydriatics and Cycloplegics

2. Sympathomimetics, Tear deficiency products

3. Non-steroidal preparation, Steroids

4. Antibiotics, antifungals, Anti-inflammatory, beta-blockers, carbonic anhydrase inhibitors, prostaglandin analogues, ointments

توصیه نهایی

ابتدا قطره اشک مصنوعی سپس قطره بتامتازون و در نهایت قطره کلرامفنیکل ریخته شود. فاصله حداقل بین ریختن هر دو قطره حداقل 5 دقیقه در نظر گرفته شود. فاصله بین استعمال هر دو پماد چشمی حداقل 10 دقیقه درنظر گرفته شود.

پیگیری

ندارد

Reference: nursingtimes.net

پاسخ دهنده:دکتر رومینا محمدی     

               

جزئیات خاص

آپارات ---

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.