مرکز تحقیقات تجویز و مصرف منطقی دارویکموسسهپژوهشیوابستهبهدانشگاهعلومپزشکیتهراناست،کهدرتاریخ 21/10/1389 فعالیتخودرا با رای صادره در دویست و هفتمین جلسه شورایگسترشدانشگاههایعلومپزشکی آغاز نموده است. این مرکز با اتخاذ رویکرد پژوهشی به عنوان راهکاری برای کاربردی نمودن نتایج تحقیقات،در نظر دارد تا بستری برای انتقال پژوهش به جامعه،ارتقا و گسترش فرهنگ تجویز و مصرف منطقی دارو در گروه پزشکی و مردم جامعه به جهت کمک به بهبود و ارتقا سطح سلامت جامعه باشد.
این مرکز، ترویج فرهنگ تجویز و مصرف منطقی دارو را در گروه ارایه کنندگان خدمات سلامت و جامعه، به منظور ارتقای سلامت عموم مردم، رسالت اصلی خود به شمار می آورد و در حرکت برای دستیابی به رسالت خود، گسترش دانش با کیفیت بالا و ترجمان دانش به راهبردهای موثر و هزینه اثربخش؛ افزایش اعتماد و اتکای متقابل بین ارایه کنندگان خدمات سلامت، شهروندان و بیماران؛ و همچنین بسط پژوهش‌های مرتبط با توانمندسازی جامعه (اعم از شهروندان و بیماران) را برای مصرف منطقی داروها، سرلوحه کار خویش قرار داده است.

 اهداف مرکز

ü    نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی تجویز و مصرف منطقی دارو در سطح کشور و منطقه با همکاری مسوولان ذیربط.

ü    شناخت و ارائه راهبردهای موثر و هزینه اثربخش در زمینه تجویز و مصرف منطقی دارو.

ü    انجام پژوهش‌های بنیادی، بالینی، کاربردی، اقتصادی و مدیریتی، در زمینه تجویز و مصرف منطقی دارو.

ü    بهبود تصمیم‌گیری و سیاست گذاری مبتنی بر یافته‌های پژوهش در زمینه تجویز و مصرف منطقی دارو.

ü    بسترسازی انجام پژوهش و تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه تجویز و مصرف منطقی دارو.

ü    گسترش همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی، درمانی، آموزشی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی.

ü    گسترش انجام پروژه‌های تحقیقاتی و مشاوره‌ای با مشارکت سازمان‌های بین‌المللی، صنایع و سازمانهای دولتی و غیردولتی.

ü    کمک به فرهنگ سازی برای گسترش مشارکت همه جانبه و مسوولیت پذیری اجتماعی ارایه کنندگان خدمات سلامت از طریق ارایه الگوهای مناسب و نتایج پژوهش‌های کاربردی.

ü    شناسایی راههایی برای استفاده بهینه از نتایج طرح‌های تحقیقاتی به منظور حل معضلات تجویز و مصرف دارو در سطح کشور و منطقه.

ü    پژوهش در زمینه گسترش رفتارهای حرفه‌ای و اخلاقی از سوی صنایع دارویی و حوزه‌های وابسته در زمینه تجویز و مصرف منطقی دارو

معرفی اعضای مرکز

ریاست مرکز(دکتر خیراله غلامی) معاون پژوهشی مرکز( دکتر ملوک حاجی بابایی) اعضای شورای پژوهشی مرکز(دکتر پدیده قائلی، دمتر محمدرضا جوادی، دکتر سید منصور رضوی، دکتر سید ناصر استاد،دکتر رسول دیناروند، دکتر مجتبی مجتهدزاده، دکتر آرش رشیدیان).

درباره سایت

 در سایت مرکز تعدادی از مقالات نوشته شده توسط اعضای مرکز قرار دارد و همچنین طرح های تحقیقاتی و پژوهشی نیز نام برده شده است.

آدرس سایت www.rcrud.ac.ir

تمامی حقوق نزد داروخانه سیزده آبان محفوظ است.